iso 9001 jenerik

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi


Üretim ve hizmet sektörlerinden oluşan global iş dünyası gün geçtikçe daha ağır, zor ve çetin şartlarda ticaret yapmaya çalışmaktadırlar. Gelişen teknolojiler ve uluslararası ilişkiler ile küçülen dünyada ülke işletmeleri neredeyse global ticaret yapmaya başlamış, ilişkiler kurmuş, ticaret ağını genişletmiştir. Artık tüm dünya işletmeleri birbirleri ile ticaret yapabilmektedir. Ulaşılabilirliğin kolay olduğu, rekabet şartlarının ağırlaştığı ve büyük markaların oluştuğu global ticaret pazarında yer almak ve kalıcı olmak için de mutlaka yönetim sistemi modellemelerine ihtiyaç vardır. Sürekli ve standart ürün ve hizmet taleplerini karşılayabilmek ve bu ürünü korumak işletmelerin kabiliyetlerine bağlı olmakla beraber bu taleplerin sürdürülebilirliği de iş hayatında ve pazarda kalıcı olmanın temelidir.Yönetim sistemi modellerinin en gözde ve başarılısı şüphesiz ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardıdır. İş Dünyasında rüştünü ispatlayarak 2015 versiyonu ile günümüzde standart kriterlerin işletmelere yönetim algısında bir düzen sağlamaktadır.


İş Dünyasının gelişimi de şüphesiz hayatın gelişiminden ve tüketicinin gelişimi ve bilinçlenmesinden kaynaklanmaktadır. Artık tüketiciler aldığı ürün ya da hizmetlerin arkasında duracak ve alınan ürün ve hizmetleri geliştirerek sürdürecek, arandığında da ulaşılabilecek işletmeler aramaktadır.


Yani disiplin ve kurumsallık olgusu tüketiciyi cezbeden en önemli unsurdur. ISO 9001 Belgesi Standardı bu üretici ve tüketici taleplerini genel anlamıyla karşılayan sürdürülebilir ve sürekli iyileştirilebilir süreç bazlı, müşteri odaklı risk tabanlı bir sistem modeli ile iş dünyasının taleplerini karşılamaktadır. Bu belge sayesinde bir kuruluş, ürettiği ve müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerinin, uluslararası alanda kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini göstermiş olmaktadır. Ayrıca belge, kuruluşun uygun ürün tasarımı ve üretimi konusunda yeterli olduğunun gösterilmesi gereken durumlarda kullanılan kalite koşullarını göstermektedir. Bu koşullar mal veya hizmet üretiminin tasarımı çalışmalarından başlayarak satış sonrası servis hizmetlerine kadar her aşamada uygunsuzlukların önlenmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yöneliktir.


ISO-Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafında oluşturulan bu standart kuruluşların güncel koşullara ayak uydurabilmesi, kalıcı olma ve sürdürülebilirlik kavramlarını karşılayabilme gayreti içerisindedir. Nihai aşamada tüm bunlar Müşteri memnuniyeti için olacaktır. Yoksa müşterisiz ne işletmenin ne de yönetim sisteminin hiçbir anlamı yoktur !


Peki ISO 9001 Standardında Ne var?, İçeriği Nedir?, Nasıl Bir Sistemdir? vb. gibi soruların cevaplarına bakalım;


10 maddelik bir standart olmakla beraber asıl kriterlerin ve sistemin anlatıldığı madde sayısı 7 dir. İlk 3 madde giriş, terimler, tarifler, tanımlar gibi maddelerdir.


Standartta ne var, içeriği madde olarak, Madde 4 Kuruluşun bağlamı, Madde 5 Liderlik, Madde 6 Planlama, Madde 7 Destek, Madde 8 Operasyon, Madde 9 Performans değerlendirme, Madde 10 İyileştirme şeklindedir.


Ürün gerçekleştirilmesi, mal veya hizmetin üretilmesi faaliyetleri ile ilgili olarak uygunluğun sağlanması için gereken bilginin belirlenmesi ve yönetilmesi, üretimin planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi ile ilgili süreç yaklaşımı konusunda kuruluşlara özel gereklilikler, müşteri ile ilişkili süreçlerin belirlenmesi, tasarım ve geliştirme çalışmaları, satın alma faaliyetleri, tedarikçilerin kontrol türü ve risk tabanlı tedarik/tedarikçi yaklaşımı ve üretilen mal veya hizmetin sunulması aşamasından, performans, ölçme, analiz ve iyileştirme konusu ise kuruluşun faaliyetleri ile ilgili her aşamasına, ölçülebilir değerlerin gözlenmesi, incelenmesi ve bu sırada uygun olmayan ürün veya hizmetin kontrol edilmesi, verilerin analiz edilmesi ve iyileştirme çalışmalarının zamanında yapılabilmesi faaliyetleri aşama aşama takip edilerek yönetim sistemi şekillendirilir.


Sonuç olarak; İşletmelerin standardın bu maddeleri ile standardın klavuzluk aldığı, destek ve ilişkili iso standartları ile uygulandığında kuruluşları disiplinize eden, ufkunu açan ve sürdürülebilir bir yapı kazadıran bir yönetim sistemidir.


ISO Nedir ?


International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) adının baş harflerinin bir araya getirilerek kodlanmasından oluşan isimdir “ISO” .


ISO Organizasyonu ihtiyaçlarını standartlaştırmak ve aynı dilde ürün sağlayarak her tüketiciye mümkün mertebe aynı ürün ve hizmeti sağlamak için 23 şubat 1947 tarihinde ISO 135 ülkeden ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla kurulmuştur, standart üreten bir Organizasyondur. Mevcutta 180 in üzerinde bir üye ülkenin katılımıyla yönetilmekte ve her alan için standartlar oluşturan ISO/TC1, .., CASCO vb. çok sayıda komitelerden oluşmaktadır.


ISO 9001 Standardı Tarihçesi


Standardın gelişim yolculuğu, 1963 yılında MIL/Q/9858 (ABD de savunma teknolojisinde) 1968’ de AQAP standartları (NATO üyesi ülkelerde)1979 da BS 5750 (İngiltere'de) 1987’ de ISO 9000 serisi (ISO tarafından) 1988’ de EN 29000 standartları (CEN tarafından) 1988’ de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı.


İlk olarak 1987 yılında oluşturulan standart, 1994 de ISO tarafından revize edilerek (9001:1994/9002:1994/9003:1994) ve 1994 yılına uzanan bir sürede yapısını geliştirmiştir. 1996 yılında EN 29000 serisi EN ISO 9000 olarak yayımlandı. ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004 standardları serisi farklı sektörlerin yönetim sistemlerini standartlaştıracak yapıda verildi.


Gelişen ve artan talepler standartta da gelişimi ve değişimi tetiklemiştir. 2000 yılında 3 standardı birleştirerek sektörel ayrımın kaldırıldığı ve artık her kuruluşun tek bir standartla yönetim sistemini oluşturduğu 8 maddelik, ISO 9001:2000 yayınlanmıştır.


Artık ISO standartlara yapılan geri besleme faaliyetlerini dikkate alarak standartların sürekli gelişimi ve her 5 yılda bir de bu gelişimlerin güncelleme halini almasını sağlamıştır. Ancak 2000 versiyonu taleplerin sağlanmasında başarılı olmuş ve uzun vadede 2008 yılına kadar güncelliğini korumuştur. Hızlı gelişen teknoloji ve çağa uyum sağlama çabası için kuruluşların ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda 2009 yılında ISO 9001:2008 güncellemesi yayınlanmıştır. Yine 8 madde olan standartta çok fazla bir değişim olmamıştır.


Standardın asıl reformu 2015 yılında ortaya çıkmıştır. 15.09.2015 tarihinde ISO tarafından yayınlanmış, 23.10.2015 tarihinde de TSE tarafından Türkçe olarak uyumlaştırılarak yayımlanmıştır. Bu standart önceki standartlara içerik ve kriterlerle kapsayıcı olmakla beraber, risk yönetimi, kuruluş bağlamı ve süreç yönetimi olguları ile tamamen yeni bir hal almış ve 10 maddeye genişletilmiştir.


Mevcut durumda güncelliğini koruyan ISO 9001:2015 standardı kullanımda bulunmaktadır.


ISO 9000 Serisi Standartları


ISO 9001:2015 - Kalite Yönetim Sistemi – Şartlar (ISO 9001 Belgesi Sistemi Ana Standardı),


ISO 9004:2018 - Kalite yönetimi - Bir organizasyonun kalitesi - Sürekli başarıya ulaşmak için rehberlik,


ISO/TS 9002:2016 - Kalite yönetim sistemleri - ISO 9001:2015 Uygulamasına yönelik kılavuz,


ISO 9000:2015 - Kalite yönetim sistemleri - Temel bilgiler ve kelimeler (Terimler ve Tanımlar),


ISO 10005:2018 - Kalite yönetimi - Kalite planları için kurallar,


ISO 10006:2017 - Kalite yönetimi - Projelerde kalite yönergeleri,


ISO 10007:2017 - Kalite yönetimi - Yapılandırma yönetimi için yönergeler,


ISO KOBİ el kitabı: 2016 - Küçük İşletmeler için ISO 9001:2015 - Ne yapmalı? ISO / TC176'dan tavsiye standartlarıdır.


ISO 9001:2015 Standardının Oluşturulmasında Kullanılan Kaynak Standartlar


ISO 9001 Standardı hazırlanırken 29 adet kaynak yapısından istifa edilmiştir. Bu kaynakların 23 adedi ISO ve IEC tarafından yayınlanan standartlar, diğerleri ISO’ nun temel bilgi kaynaklarıdır. Temel bilgi kaynağı olarakta web sitesinden istifade edilir.

•ISO 9004, Bir kuruluşun sürdürülebilir başarısını yönetmek - Kalite yönetimi anlayışı

•ISO 10001, Kalite yönetimi - Müşteri memnuniyeti - Organizasyonlar için davranış kuralları için rehber

•ISO 10002, Kalite yönetimi - Müşteri memnuniyeti - Organizasyonlarda şikayetlerin yönetimi için rehber

•ISO 10003, Kalite yönetimi - Müşteri memnuniyeti - Kuruluşlara harici anlaşmazlıkların çözümü için rehber

•ISO 10004, Kalite yönetimi - Müşteri memnuniyeti - İzleme ve ölçüm için rehber

•ISO 10005, Kalite yönetim sistemleri - Kalite planları için rehber

•ISO 10006, Kalite yönetim sistemleri - Projelerde kalite yönetimi için rehber

•ISO 10007, Kalite yönetim sistemleri - Konfigürasyon yönetimi için rehber

•ISO 10008, Kalite yönetimi - Müşteri memnuniyeti - İşletmeden tüketiciye elektronik ticaret işlemlerine ilişkin yönergeler

•ISO 10012, Ölçüm yönetim sistemleri - Ölçüm süreçleri ve ölçüm ekipmanları için gereklilikler

•ISO / TR 10013, Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu için rehber

•ISO 10014, Kalite Yönetimi - Finansal ve ekonomik faydaların gerçekleştirilmesi için rehber

•ISO 10015, Kalite yönetimi - Eğitim için rehber

•ISO / TR 10017, ISO 9001: 2000 İçin İstatistiksel Teknikler Rehberi

•ISO 10018, Kalite Yönetimi - İnsanların Katılımı ve Yetkinliği Hakkında Rehber

•ISO 10019, Kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi ve hizmetlerinin kullanımı için rehber

•ISO 14001, Çevresel yönetim sistemleri - Kullanım kılavuzu ile ilgili gereklilikler

•ISO 19011, Denetim yönetim sistemleri için rehber

•ISO 31000, Risk Yönetimi - İlke ve Kurallar

•ISO 37500, Dış Kaynak Kullanımı Hakkında Rehber

•ISO / IEC 90003, Yazılım Mühendisliği - ISO 9001' in bilgisayar yazılımına uygulanması için rehber

•IEC 60300-1, Güvenilirlik yönetimi - Bölüm 1: Yönetim ve uygulama rehberi

•IEC 61160, Tasarım incelemesi

•Kalite yönetimi ilkeleri-www.iso.org

•ISO 9000 standart ailesinin seçimi ve kullanımı-www.iso.org

•Küçük İşletmeler için ISO 9001 - Ne Yapmalı-www.iso.org

•Yönetim sistemi standartlarının entegre kullanımı-www.iso.org

www.iso.org/tc176/sc02/public

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup


ISO 9001 Belgesi Standardı İçeriği Nedir ? / Nasıldır ? / İçeriğinde Ne Var ? / Maddeleri Nelerdir ?


Standart içeriği aşağıda madde madde verilmiştir;


Önsöz


Giriş


1 Kapsam


2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar


3 Terimler ve tarifler


4 Kuruluşun bağlamı


4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması


4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması


4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi


4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri


5 Liderlik


5.1 Liderlik ve taahhüt


5.2 Politika


5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar


6 Planlama


6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri


6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama


6.3 Değişikliklerin planlanması


7 Destek


7.1 Kaynaklar


7.2 Yeterlilik


7.3 Farkındalık


7.4 İletişim


7.5 Dokümante edilmiş bilgi


8 Operasyon


8.1 Operasyonel planlama ve kontrol


8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar


8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi


8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü


8.5 Üretim ve hizmetin sunumu


8.6 Ürün ve hizmet sunumu


8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü


9 Performans değerlendirme


9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme


9.2 İç tetkik


9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi


10 İyileştirme


10.1 Genel


10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet


10.3 Sürekli iyileştirme


ISO Belgesi Nedir ?


ISO-Uluslararası Standart Organizasyonu tarafından oluşturulan Standartlari için yapılan belge ve belgelere genel olarak “ISO BELGESİ” denir.


ISO Kalite Belgesi Nedir ?


Uluslararası Standart Organizasyonu ürün, personel ve yönetim sistemleri alanlarında standartlar yayınlamaktadır. Bu standartların yaygın ve tanınan olanları yönetim sistemi standartlarıdır.


Yönetim Sistemi standartları/ISO STANDARTLARI, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 50001, ISO 10002, ISO 45001, ISO 27001, ISO 26000, ISO 28001, ISO 15838, ISO 15504, ISO 17100, ISO 3834-2, ISO 20000-1 ve daha birçok standarttan oluşmuştur. Tüm bu belgelere “ISO KALİTE BELGESİ” denir.


ISO 9001 Nedir ?


ISO 9001, Bir Kalite Yönetim Sistemi Standardının adıdır. İşletmenin türü ve yapısına bağlı olmamakla birlikte, tüm kuruluşların uygulayabileceği kuruluşun politikalarını, bağlamını, analizlerini, stratejisini, risk ve süreç yönetimini entegre bir yapıda oluşturan ve müşteri odaklı sürdürülebilirliğin sağlanmasının amaçlandığı “Kalite Yönetim Sistemi Standardının” adıdır.


ISO 9001 Belgesi Nedir ?


Kuruluşların ISO 9001 standardını, kuruluşun politikalarını, bağlamını, analizlerini, stratejisini, risk ve süreç yönetimini entegre bir yapıda oluşturan ve müşteri odaklı sürdürülebilirliğin sağlanmasının gerçekleştirildiği kriterler gereksinimlerinin ISQ Belgelendirme vb. 3. Taraf bir dış denetim mekanizması tarafından denetlendiği ve uygunluk sağlandığı anda ISQ tarafından verilen belgeye “ISO 9001 Belgesi” denir.


ISO 9001 Belgesi Kim’ e Verilir ?

ISO 9001 Belgesi kişisel bir belge değildir. Kuruluş olma gereksinimi vardır. Ayrıca ISO 9001 Belgesi üretilen mal veya hizmete verilmez. Mal veya Hizmeti üreten Kuruluşun Yönetim Sisteminin Uygunluğunun Tescil edilmesi için Kuruluşun Kurumsal Kimliğine verilir.


ISO 9001:2015 Belgesi Nedir ?


Kuruluşların Kalite Yönetim Sistemi standardının 2015 yılında çıkan versiyonu ve güncel olan standarda göre ISO 9001 Belgelendirme sürecini yaşayarak aldıkları belgeye “ISO 9001:2015 Belgesi” denir.


ISO 9001 Belgesi ile ISO 9001:2015 Belgesi Arasında Fark Var Mıdır ?


Bu konuda her ne kadar isimlerinde fark görünüyor olsa da bu iki isimde aynıdır. Fark yoktur.


ISO 9001 Belgesi, ISO 9001 Kalite Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi, ISO 9001:2015 Kalite Belgesi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ifadeleri tamamen aynı belgeyi ifade eder.


ISO 9001 Kalite Belgesi Nedir ?


ISO 9001 Belgesi tanımının diğer bir ismidir.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nedir ?


ISO 9001 Belgesi tanımının genel kullanımda ifade edilen adıdır.


ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Standardı Temel Prensipleri


1. PRENSİP: Müşteri Odaklılık


Kuruluşlar bulundukları konum ve gelecekteki müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlamalıdır, hayatta kalabilmeleri buna bağlıdır.


2. PRENSİP: Liderlik


Kuruluşun amaçlarına ulaşması için liderlerin organizasyonu kurması ve ekip ruhunu geliştirerek yönetime yön vermesi


3. PRENSİP: Çalışanların Katılımı, Takım Ruhu


Tüm insan kaynakları ile örgütün özünü bulmaları tam katılımı sağlayarak kendi örgütü için değer katması ve yeteneklerinin kullanılması


4. PRENSİP: Süreç Yaklaşımı


Daha verimli yönetilen kaynakları istenilen sonuçların süreçlerle kolay yönetilmesi


5. PRENSİP: Yönetimde Sistem Yaklaşımı


Tanımlama, anlama ve amaçların gerçekleştirilmesi, birbiriyle etkileşimi ve verimliliği, örgütün etkinliği unsurlarının sistemin süreçleri gibi yönetilmesi


6. PRENSİP: Sürekli İyileştirme


Sürekli iyileştirmede kuruluşun genel performansını kalıcı ve objektif olması


7. PRENSİP: Gerçeklere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı


Etkili kararların, bilgi ve veri analizine dayanması


8. PRENSİP: Karşılıklı Yararlı Tedarikçi İlişkileri


Kuruluş ve tedarikçilerinin birbirine bağlı karşılıklı yararlı bir ilişkisi hem yeteneklerini hem de kazanılan değeri oluşturur.


ISO 9001 Kalite Belgesinin Amacı Nedir ?


Kalite yönetim sistemi kuruluşa, uzun vadede müşteri tatminini sağlamak, müşteri ve kuruluş yönetim gayesini başarmayı, personeli ve toplum için değer üretmeyi, kalite üzerine yoğunlaşan ve çalışanların katılımının sağlandığı bir yapı kazandırır.


Bu yapı, pazardaki ihtiyaçlara konsantrasyon, genel çevrede kaliteyi sağlama, kalite standartları oluşturma, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve iyi bir iletişimin sağlanmasıdır.


“Amaç, kaliteyi uygun şartlara üretip müşteriyi tatmin ederek kazanma, sürekli iyileştirmeprosesi doğrultusunda bunu sağlamaktır. “


Bu amaca ulaşabilmesi, üst yönetimin ve çalışanlarının ekip ruhuna inanması, kalite sistem iyileştirmesi ve uygulama çalışmalarına katılımı ile mümkündür.


Yönetim sisteminin bir diğer amacı;


Hatayı ortadan kaldırmak, verimliliği ve kaliteyi arttırmak, şikayetleri çözmek, maliyetleri azaltacak ve kaynakları etkin kullanacak yapıyı oluşturmak, iş ve üretim süresini kısaltmak ve sistemin sürekli izlenmesi ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yönetim sistemi takımı faaliyetlerine girdi olarak sağlanmasıdır.


ISO 9001 Belgesi Tanınırlığı Kabul Edilirliği Nasıldır ?


ISO tarafından yayınlanan standartlar global olarak ülke temsilci üyeleri tarafından hazırlandığı için tanınan standartlardır. Ancak Uluslararası ticaret ve örgütler ticari kullanım amaçlı standartların belgelendirmeye ve bu belgenin de serbest dolaşım ve pasaport gibi güven sağlaması için bir üst mekanizmaya ihtiyacı vardır. Bu üst mekanizma uluslarası anlaşmaları takip eden düzenleyen ve işleten yapıların antlaşmalar ile yürütüldüğü IAF-International Accreditation Forum(Uluslararası Akreditasyon Forumu)’ Organizasyonudur.


IAF, Ülke temsilcisi kuruluşlar eliyle ISO standartlarının kabul edilirliğini sağlamak için bir dizi standart denetim ve otorite sağlamaktadır. Ülke temsilcisi kuruluşlar IAF ile bir mutabakat imzalayarak üyelik pozisyonu alırlar ve ISO 17000 serisi standardı kriterlerini uygularlar. Her üye kendi ülkesinde ISO Standartlarının Belgelendirme haline dönüşümü kriter düzenlerini ve disiplinlerini sağlarlar. Bu düzenler için yine IAF rehber ve dokümanları ile ISO 17021-1 ve serisi standartlarını kullanarak Belgelendirme mekanizmasını yürütecek Belgelendirme firmalarının yetkinliğini sağlarlar.


Tüm bu yapının ile oluşması ile alt katmanda yer alan Belgelendirme Kuruluşları Sektörlerde yer alan ürün ve hizmet üretici kuruluşları sertifikalandırırlar. Bu sertifikalandırma yapı ve işleyiş olarak tüm dünyada aynı ve standarttır. Artık bu zincirde, direkt ya da en direkt olarak yer alan yapının nihai aşamasında müşteri kuruluşa verilen belgeleri tüm dünyada geçerli, kabul edilir hali alır.


ISO 9001 Belgesini Hangi Kuruluşlar Alabilir ?


Kuruluşlar, ISO 9001 Belgesini, yapısı ve büyüklüğü her ne olursa olsun, tarım, maden, kimya, hizmet, makine, metal, sağlık, sosyal, gıda, ilaç, uzay, kağıt, kamu, eğitim, öğretim, mühendislik, satış, bilişim, lojistik, taşıma, yazılım, geri dönüşüm, enerji, esnaflık vb. sektörlerden hangisinde olursa olsun ISO 9001 standardı kriterlerini sağladığı ve bunu da ISQ Belgelendirme vb. 3. Taraf bir kuruluşça tescillediği anda alabilirler.


Kuruluşlar ISO 9001 Belgesini Neden Alırlar ?


Kuruluşlar ISO 9001 Belgesini;


Marka olmak,


Kurumsal olmak,


Yönetim şeklini disiplinize etmek,


Kurumsal Strateji oluşturabilmek,


Kuruluşunun durumunu görmek ve kontrol altında tutmak,


Mal veya hizmet çıktılarını stabil, tutarlı ve sürdürülebilir kılmak,


Müşteri ile bir olmak,


Müşteri beklentilerini anlamak


Müşteri beklentilerini karşılayıp, sunmak,


Müşteri odaklı bir yönetim olmak,


Kurumsal bir yönetim sistemi standardına sahip olmak,


Pazara girmek ve yerini korumak,


Uluslararası ticaretin parçası olmak,


İş ve üretim tekrarı kötü tecrübelerinden doğan zarardan kurtulmak,


Uygunsuz, hatalı ve kalitesiz ürün maliyetinden kurtulmak


Kuruluş içi ve dışı iletişim yapısını oluşturmak, anlamak,


Çalışanların katılımını sağlamak


Performans artışı


Karlılık ve verimlilik sağlamak, artırmak vb. çoğaltılabilecek tüm parametreler için, sonuçta müşteri ve para kazanmak için alırlar.


ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sisteminin Faydası / Faydaları Nedir ? / Nelerdir ?


En önemli faydası Risk ve Yönetim Süreçlerinin Disipline bağlandığı, Müşteri odaklı bir yapının kazanımı, müşteri memnuniyetini sağlamaktır.


Sunulan hizmetler konusunda güvence vermek,


Riskleri önceden öngörmek,


Kuruluşun bağlamını ortaya koymak ve anlamak,


Çalışanlarda kalite bilincini artırmak ve çalışanların memnuniyetlerini sağlamak,


Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlamak,


Kuruluş içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlamak,


Kuruluş faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümante bilgiyi (altyapıyı) oluşturulmak,


Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapıyı oluşturulmak,


Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerini yapılabilmek ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarını kullanmak,


Uygun olmayan ürün/hizmetleri en aza indirmek, zaman ve diğer kaynakların daha etkin kullanımı ile verim artışını sağlamak.


Kuruluşları ISO 9001 Belgesini Almak İçin Yapacakları Faaliyetler Nelerdir ?


Neden ISO 9001 Belgesi Almalıyım,


Hesaplı ve uygun ISO 9001 Belgesi almak için uygulamalar,


Hangi kuruluşlar ISO 9001 belgesi alabilir araştırmaları,


Kalite Politikası Nasıl Olur?,


Organizasyon Yapısı ve Şeması ,


Alt Yapı Oluşumu,


Belgesi almak İçin başvurulacak kuruluş araştırması,


ISO 9001 Belgesi Almanın Kuruluşa Faydaları,


Çalışma Ortamı Nasıl Olacak?,


ISO 9001 Danışmanlığı nedir, nasıl alınır, ihtiyaç ve araştırmaları,


Ürün Gerçekleştirmeyi Nasıl Yapacağız,


Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması,


Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi,


Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi,


Düzeltici Faaliyetler,


Ürünü Muhafazası,


İç Tetkikler,


ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 Belgesi, OHSAS 18001 Belgesi, ISO 27001 Belgesi, ISO 45001 vb. ilave belge yönetim sistemi ihtiyaçları,


İnsan Kaynakları,


İyileştirme, İzleme ve ölçme,


İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü,


Kaynak Yönetimimiz Nasıl Olacak?,


Kaynakların Sağlanması,


Müşteri İle İletişim Nasıl Kurulacak?,


Müşteri İle İlgili Prosesler,


Müşteri Memnuniyeti,


Müşteri Mülkiyeti,


Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi,


Satın Alma Yapısı Nasıl Olmalı?,


Satın Alma Bilgisi,


Satın Alma Süreçleri,


Satın Alınan Ürünün Doğrulanması,


Standart Gereklilikleri, Kuruluşumuza Nasıl Uygulayacağız?,


Sürekli İyileştirme Yapısı Nedir, Nasıl Olacak,


Tanımlama ve İzlenebilirlik,


Tasarım Faaliyeti Kuruluşumuzda Var Mı?,


Varsa Tasarım Ve Geliştirme Nasıl olacak?,


Tasarım ve Geliştirme Çıktıları,


Tasarım ve Geliştirme Girdileri,


Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması,


Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması,


Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması,


Tasarım ve Gözden Geçirme Değişikliklerin Kontrolü,


Üretim Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği,


Üretim Hizmet Sağlanmasının Kontrolü,


Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü,


Elde edilen Verilerin Analiz Edilmesi, Veri Analizleri,


Yeterlilik, Farkındalık, Bilinç Durumu,


Yönetimin Gözden Geçirmesi,


Yönetimin Gözden Geçirme Çıktıları,


ISO 9001 Yönetimin Gözden Geçirme Girdileri,


ISO 9001:2015 Standardı Revizyonu Nedir,


Kalite Belgesi Kuruluşumuza Hangi Önemi Kazandırır,


ISO 9001 Kalite Belgesi Denetimi,


ISO 9001 Kalite Belgesinin Kuruluşa kazandırdıkları, katkıları Neler?


İhtiyaç, uygulama ve soruların cevaplanması ile kuruluşlar ISO 9001 sistemlerini kurup belgelendirebilirler.


ISO 9001 Belgesi Zorunlu Dokümanları Nelerdir ?


Zorunlu Doküman (Dokümante Bilgi) grupları aşağıda belirtilenlerdir;


1-ISO 9001 belgesi kuruluşun bağlamı zorunlu dokümanları ve kayıtları


2-ISO 9001 belgesi ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması zorunlu dokümanı


3-ISO 9001 belgesi kalite yönetim sistemi kapsamı zorunlu dokümanı ve kayıtları


4-ISO 9001 belgesi kalite politikası zorunlu dokümanı ve kayıtları


5-ISO 9001 belgesi kuruluşun prosesleri şemaları zorunlu dokümanları ve kayıtları


6-ISO 9001 belgesi kuruluşun görev-yetki ve sorumluluklar zorunlu dokümanları ve kayıtları


7-ISO 9001 belgesi amaç ve amaca ulaşım planlama takip zorunlu dokümanları ve kayıtları


8-ISO 9001 belgesi yönetim sistemi planlama zorunlu dokümanları ve kayıtları


9-ISO 9001 belgesi kurumsal bilgi ve kaynaklar zorunlu dokümanları ve kayıtları


10-ISO 9001 belgesi operasyonel planlama ve kontrol zorunlu dokümanları ve kayıtları


11-ISO 9001 belgesi ürün ve hizmet şartları zorunlu dokümanları ve kayıtları


12-ISO 9001 belgesi tasarım ve geliştirme zorunlu dokümanları ve kayıtları


13-ISO 9001 belgesi dışarıdan tedarik zorunlu dokümanları ve kayıtları


14-ISO 9001 belgesi ürün ve hizmetin sunumu zorunlu dokümanları ve kayıtları


15-ISO 9001 belgesi performans değerlendirme-izleme-ölçme-analiz zorunlu dokümanları ve kayıtları


16-ISO 9001 belgesi iç tetkik zorunlu dokümanları ve kayıtları


17-ISO 9001 belgesi yönetim gözden geçirmesi ygg zorunlu dokümanları ve kayıtları


18-ISO 9001 belgesi uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet zorunlu dokümanları ve kayıtları


ISO 9001 Belgesi Denetimi Nedir ?


ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistem Standardı kriterlerinin, uygulayan kuruluşların uygulamalarının uygun olup olmadığının, ISQ-İntersistem Teknik Belgelendirme vb. 3. Taraf ISO 17021-1 standardına göre akredite yetkili kuruluşlar tarafından denetlenerek belgelendirilmesi faaliyetine denir.


Denetim Faaliyeti 2 aşamada gerçekleşir;


1. Aşama: Belge/Denetim Talebi olan kuruluşun Dokümante Edilmiş Bilgisinin kontrol edilerek uygunluğunun aranmasıdır.


2. Aşama: Yönetim Sistem dokümante bilgisi ile o bilgilerin kuruşu tarafınan uygulamalarının sahada uygulamalarının incelenmesi ve uygunluğunun aranması şeklindedir.


ISO 9001 Belgesi Yıllık Gözetim / Ara Denetimi Nedir ? Kaç Yıl Geçerlidir ?


ISO Yönetim Sistemi Standartlarında belirlenmiş kriterler gereği Yönetim Sistemi Belgeleri 3 yıllık periyotta geçerli hale getirilmiştir.


Belgelerin geçerli olması için bu 3 yıllık periyotta;


1. yıl İlk Belgelendirme denetimi


2. yıl 1.gözetim/ara denetim sahada kısmi kriterlerle sistem uygunluk denetimi


3. yıl 2.gözetim/ara denetim sahada 1. Gözetimde bakılmayan ve genel kriterlerin üzerinden kısaca geçilmesi denetimi yapılması gereklidir.


Aksi halde,


İlk yıl Belgeyi aldım 3 yıl geçerli midir?


Sorusunun cevabı: Hayır’ dır.


Bu denetimlerde İlk yıl denetim ve belge ücreti ödenir, 2. ve 3. yıl sadece denetim ücreti ödenir. İlk yıl ücreti biraz yüksek olmakla beraber 2. ve 3. yıl sadece denetim ücreti alındığı için ücretler yaklaşık %30 oranında az olur.


3. yıl sonunda ne oluyor?


3. yıl sonunda ilk belgelendirme nasıl yapılmış ise o şekilde baştan belgelendirme yapılmaktadır.


Belgelendirmeyi sürdürüp yeniden belgelendirme yapan kuruluşlar için 3. Yıl sonu belgelendirmede denetim kriterleri biraz daha esnek ve ücretleri biraz daha düşük olarak yapılmaktadır.


3 Yıllık Çevrim/Periyot Sonunda Belge Yenileniyor Mu? İlk Belgeyi Alınıyormuş Gibi Mi Fiyatlandırılıyor ?


3. yıl sonunda ilk belgelendirme nasıl yapılmış ise o şekilde baştan yeniden belgelendirme yapılmaktadır. Belgelendirmeyi sürdürüp yeniden belgelendirme yapan kuruluşlar için 3. yıl sonu yeniden belgelendirmede denetim kriterleri biraz daha esnek ve ücretleri biraz daha düşük olarak yapılmaktadır.


ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır ? Belge Çıkış Süresi Nedir ?


Standart, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle kurum, kendi sektörüne göre ıso 9001 Belgesi standardını istenen kriterlere göre uygulamak zorundadır.


Belgelendirme başlangıç aşamasında kuruluşlar standardı uygun yapıda kurar ve uygularlar. Bu süre takribi 3 aydır. Daha sonra Belgelendirme başvurusu yapabilirler.


Standardın kuruma adapte edilmesi; yapısına, sürecine, riklerine, bilgisine, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa süre alır. Bu süre 5 ila 30 gün arasında değişebilir.


ISO 9001 Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar
Nelerdir ?


Kuruluşun Vergi Levhası,


İmza Yetkililerine ait imza sirküleri,


Ticaret Sicil / Sanayi Sicil / Esnaf Kayıt, Mazbata vb. Evraklarından tabi olduğunuz belge,


Son Ay’ a ait güncel SGK Hizmet Dökümü.


ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?


ISO 9001 Belgesi alımı konusu tamamen kuruluşların gönüllü tercihine bırakılmıştır. Alınması için her hangibir şart ya da zorunluluk bulunmamaktadır.


Ancak; Belge ihityacı, müşteri talebi, ihale talebi, işletmenin kuumsallık ve disiplin arayışı, prestij vb. durumlar için doğabilir.


Belgenin nasıl alınacağı ise;


Kuruluşunuzun kuruluş tarihinden 3 ay gibi bir zamanın geçmiş olması,


Standardın istediği kriterlere göre bir yönetim sisteminin kuruluşunuzda mevcut bulunması,


Finansal kaynağınızın olması ve tercih edeceğiniz ISQ-İntersistem Teknik Sertifikasyon Kuruluşu vb. kuruluşa başvurmanız gereklidir.


Sonrasında 2 aşamalı denetim süreci,


Uygunsuzluk var ise giderilmesi ve sonrasında belge alınabilmektedir.


Türkaklı / Türkak Akreditasyonlu Veya Yabancı Akreditasyonlu ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?


Türkaklı/Türkak Akreditasyonlu ISO 9001 Belgesi tamamen gönüllü bir tercih meselesidir.


Türkaktan onaylı bir belgelendirme kuruluşundan ya da IAF-Uluslararası akreditasyon forumu üyesi kuruluşlardan akredite her hangi bir belgelendirme firmasından Dünyada aynı değere sahip geçerli belgeyi akredite bir kuruluşa başvurarak alabilirsiniz.


Ülkemizde, Kamu ihale kurumu, bakanlıklar gibi devlet kurumları ihalelerinde ihale şartnamesinde isteğe bağlı gereklilik olarak bu belgeleri koyabilir şeklinde bir düzenlemeyi mevzuatına koymuştur. Bu durum ile karşılaşıldığında Türkak kurumundan akredite bir belgelendirme firmasından alınan belge ihalede işinizi kolaylaştıracaktır. Ancak Türkak, IAF üyesi kuruluşlardan onaylı diğer akreditasyonlu belgelendirmeler içinde belirli bir ücret (750,00 TL-1.300,00 TL) karşılığı Türkak Akreditasyonu denkliğini vermektedir.


Kuruluşlar belge kararı verirken, uluslarası pazarda iş yapıyor ya da uluslararası itibar istiyorlar ise itibarlı yabancı akreditasyonlu ISO 9001 Belgesini tercih etmelidirler.


ISO 9001 Belgesi Alırken Başvuru Aşamasında Dikkat Edilecek Konular Nelerdir ?


Belgelendirme Teklifinde verilen belgelendirme ve ara denetim fiyatlarının sözleşmede aynen yer aldığına dikkat edilmelidir.(Ara denetimler için yılda ücret ödeneceği unutulmamalıdır).


Belgelendirme firmasına verilen başvuru evraklarında bulunan unvan ve adreslerin doğru olmasına dikkat edilmelidir.


Başvuruda bulunulan belge için başvuru yapan kuruluşun faaliyet kapsamı netleştirilmelidir.


Bu konulara dikkat edilmediği durumlar için değişikliklerden kaynaklı fazladan ücret ödeme gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.


ISO 9001 Belgesi Alabilmek İçin Çalışan Sayısı Nedir ?


Kuruluşların ISO 9001 Belgesini almak için yeterlilikleri konusunda bazı şüpheler duyarlar. Bu şüphelerden biri de çalışan sayısıdır. ISO 9001 belgesi almak için kuruluşlarda çalışan sayısının en az 2 kişi olması gerekmektedir. Alt sınır 2 kişidir. Üst sınır bulunmaz.


2 kişinin mantığı nedir? Sorusuna ise;


Cevap: ISO 9001 Belgesi Standart kriterlerinden iç tetkik faaliyeti bu cevabı vermektedir. Tarafsız ve bağımsız yapılması gereken İç tetkikte kişiler kendi departmanını/prosesini denetleyemezler. Bu durumdan dolayı kendilerini denetleyecek 2. Bir kişiye ihtiyaç vardır.


Bu ihtiyaç dışardan karşılanarak belge alınabilir mi?


Evet, bu ihtiyaç dışardan da karşılanabilir. Tescillemek kaydı ile dış denetçi, danışman, taşeron, part-time personel vb. alternatiflerle bunun temin edilmesi durumunda çalışan sayısı alt sınırı 1 kişiye düşebilir ve ISO 9001 Belgesi alınabilir.


ISO 9001 Belgesi Fiyatı Nedir ? Kaç Para ? Pahalı Mıdır ?


Belge almak isteyen kuruluşun büyüklük, tasarım, insan kaynağı yapısı ve komplekslik durumuna göre değişken denetim günü ortaya çıkarmaktadır. Denetim gününü karşılayacak denetçi maliyeti ve belgenin kendi ücreti de bu maliyetlere eklenmiş haline “ISO 9001 Belgesi Fiyatı” denir.


ISO 9001 Belgesi günümüz şartlarında 500,00 TL - 1.000,00 TL belge ve ortalama 1.000,00 TL – 5.000,00 TL, toplamda 1.500,00 TL - 6.000,00 TL civarında bir paradır.


Kuruluşun büyüklük, tasarım, insan kaynağı yapısı ve komplekslik durumu ne kadar az, açık ve basit ise fiyatı pahalı değildir.


ISO 9001 Belgesi Alan Kuruluşlar Her Yıl Belge Ücreti, Ara Denetim/Belge Güncelleme Ücreti Öder Mi ?


Belge alan kuruluşlar ilk yıl belge + denetim, 2. ve 3. yıl gözetim ( aradenetim/güncelleme ) denetimi ücreti öderler.


Bu denetimlerde İlk yıl denetim ve belge ücreti ödenir, 2. ve 3. yıl sadece denetim ücreti ödenir. İlk yıl ücreti biraz yüksek olmakla beraber 2. ve 3. yıl sadece denetim ücreti alındığı için ücretler yaklaşık %30 oranında az olur.


Belgelendirmeyi sürdürüp yeniden belgelendirme yapan kuruluşlar için 3. Yıl sonu belgelendirmede denetim kriterleri biraz daha esnek ve ücretleri biraz daha düşük olarak yapılmaktadır.


ISO Belgesi Veya ISO 9001 Belgesi Ücretsiz / Bedava
Alınabilir Mi ?


Bu konuda cevap olumludur, alınabilir. Ancak ücretsiz bir belgelendirmenin şartları vardır.


Bu şartlar;


Belgelendirme kuruluşu bir akreditasyon/yetki almak için demo denetim yapacağı bir kuruluşa ihtiyaç duyar ve ücretsiz belgelendirme teklif eder ise,Ya da yapılan başka bir belgelendirme hizmeti için bu belgeyi de hizmet kapsamına dahil edip ücret almamayı taahhüt eder ise bu durumlarda ücretsiz/bedava belgelendirme yapılabilir.


Belgelendirme ücretleri danışmanlık fiyatına dahil edilip ücretsiz olarak veriliyor intibası oluşturulmamalıdır. Bu konu Akreditasyon ve standartların doğasına aykırıdır. Belgelendirme kuruluşlarının bağımsızlığı gereği istenmeyen bir durumdur.


ISO 9001 Belgesi Almak İçin Danışmanlık Firması Gerekiyor Mu ?, Sonraki Adımlar Nelerdir ?


ISO 9001 Belgesi Standardını Kuruluşunuzda kendi imkanlarınız ile oluşturabiliyorsanız danışmanlık hizmeti almanıza gerek yoktur. Şayet gereksinim duyuyorsanız danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir.


Danışmanlık hizmeti almaya karar verilmesi durumunda açıklanan konuları dikkate almanızda fayda vardır.


Danışmanlık hizmetinde dikkat edilecek hususlar;


Danışmanın iş başlangıcında belge isteyen kuruluşu iyi bir analize tabi tutmalıdır.


Kuruluşun üretimini, insan kaynaklarını, çevresini, yasal ve diğer şartları, riskleri, bağlamı, iç ve dış ilişkilerini, proseslerini, departmanlarını, müşteri bilgisini, satış pazarını, kabiliyetleri, kaynakları ve eğitim ihtiyaçlarını vb. mevcut yapısını bu analiz ile ortaya koymalıdır.


Daha sonra eğitim ihtiyacını karşılamalıdır. Bu eğitimler; temel, dokümante bilgi, iç tetkik, yasal ve diğer şartlar, kuruluşun bağlamı vb. ve iş ile ilgili uygulamaların standart eğitimleri verilmelidir.


Eğitim sürecinde danışman dokümante bilgi yapısını oluşturarak tamamlamalı, uygulamaya geçirmelidir. İzleme, ölçme, kalibrasyon gibi süreçleri de gerçekleştirtmelidir.


Sonraki aşamada müşteri memnuniyeti başta olmak üzere elde edilen veriler analiz edilmelidir.


Diğer aşamada ise uygulanan bir sistemi iç tetkikçileri oluşturarak tetkik ettirmelidir.


Tetkiki takip eden süreçte bir Yönetim Gözden Geçirmesi Toplantısı gerçekleştirilmeli ve sistem gözden geçirilerek yönetime yeni kararlar aldırtılmalıdır.


Tüm bu aşamaları Danışman ile kuruluş birlikte tamamladıktan sonra ISQ-İntersistem Teknik Belgelendirme vb. bir belgelendirme kuruluşuna Belgelendirme başvurusu yapılarak belgelendirme süreci neticelendirilmelidir.


Belgelendirme sürecinde ortaya çıkan danışman kaynaklı uygunsuzluklar danışmana gidertilecek, kuruluş kaynaklı uygunsuzluklarda kuruluş tarafından giderilecektir.


Danışmanlık ücretleri bu hizmetler karşılığı 4.000,00 TL ila 20.000 TL arası değişmekte olup, kuruluşunuza uygun danışmanı internet üzerinden kolayca bulabilirsiniz.


Kuruluşlar belge satın almak için danışmanla çalışmamalıdır. Bahsedilen hizmetleri vermeyen danışman belge pazarlamacısından farklı değildir.


Belge için danışmandan sadece tavsiye, referans, bilgi vb. talebiniz olabilir ya da yine internetten yetkin belge kuruluşu bulabilirsiniz.


Önemli bir nokta da danışmandan bu belgeyi almaya yada talep etmeye kalkarsanız aracı payı ile belgeye daha fazla ücret ödeyeceğinizi unutmayınız !


ISO 9001 Belgesi Danışmanlık Firmaları Tarafından
Verilebilir Mi ?


Bu belgelere nitelikli evraklardır ve yetkili belgelendirme kuruluşlarından alınır. Danışmanlık firmaları tarafından verilmez.


Şayet danışmanlık firması belge vermeyi teklif ediyor ise bu durumda danışman belgelendirme firmasından ve belge talebi olan kuruluştan aracılık ücreti alıyor olabilir.


Yani danışmandan belge alırsanız daha fazla ücret ödersiniz !


Belgelendirme Firmalarına Direkt Başvuruda Bulunarak ISO 9001 Belgesi Alınır Mı ?


ISO 9001 standardında belirtilen unsurların kuruluşunuzda olduğuna kanaatiniz var ise ISQ-İntersistem Teknik Belgelendirme kuruluşumuza ya da vb. kuruluşlara direkt başvuruda bulunarak ISO 9001 belgesi alabilirsiniz.


Aksi halde bir sistem çalışması yapmalı ya da yaptırmalısınız.


ISO 9001 Belgesi Dokümante Edilmiş Bilgileri / ISO 9001 Belgesi Sistem DokümanlarıISO 9001 Belgesi Sistem Dokümanları-El Kitapları


Kalite El Kitabı KEK/SEÇ


Makine Kullanım El Kitabı


Organizasyon El Kitabı


Talimatlar El Kitabı


Formlar El Kitabı


Prosedürler El Kitabı gibi çoğaltılabilir.


ISO 9001 Belgesi Sistem Dokümanları-Prosedürler


Dokümante Edilmiş Bilgi Prosedürü


Doküman ve Kayıt Prosedürü


Dokümanların ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü


Doküman Prosedürü


Kayıt Prosedürü


Dokümanların Kontrolü Prosedürü


Kayıtların Kontrolü Prosedürü


Tasarım Prosedürü


İç Tetkik Prosedürü


Kuruluş İçi Denetim Prosedürü


Yönetim Prosedürü


Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü


YGG Prosedürü


Satın Alma Prosedürü


Depolama Prosedürü


Pazarlama Prosedürü


Nakliye Prosedürü


Risk Belirleme Prosedürü


Risk Değerlendirme Prosedürü


Müşteri Yönetimi Prosedürü


Müşteri Memnuniyeti


Veri Analizi Prosedürü


Veri Analizi Ve İstatiksel Teknikler Prosedürü


Kalibrasyon Prosedürü


Ölçüm Cihazlarının Kontrolü Prosedürü


Üretim Prosedürü


Ürün Gerçekleştirme Prosedürü


Sözleşmenin Gözden Geçirmesi Prosedür


İletişim Prosedürü


İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü


İzlenebilirlik Prosedürü


Üretim ve İzlenebilirlik Prosedürü gibi çoğaltılabilir.


ISO 9001 Belgesi Sistem Dokümanları-Talimatlar


Toplantı yönetim talimatı


Yangın söndürme talimatı


Müşteri malı koruma talimatı


Depolama talimatı


Ambalajlama ve sevkiyat talimatı


60 ton eksantrik pres kullan.ve bakım talimatı


Elektrik kaynak makinesi kullanıma talimatı


Arşiv yönetim talimatı


Torna kullanım ve bakım talimatı


Mekanik kumpas kullanım talimatı


Mikrometre kullanıma talimatı


Giyotin makas kullanım talimatı


250 ton hidrolik pres kullanım ve bakım talimatı


Boyama talimatı


Mekanik kesim makinesi kullanma ve bakım talimatı


Otomatik kesim makinesi kullanma ve bakım talimatı


Taşlama makinası kullanım ve bakım talimatı


Cnc torna kullanım ve bakım talimatı


Freze kullanım ve bakım talimatı


Cnc freze kullanım ve bakım talimatı


Radiyal matkap kullanım ve bakım talimatı


Testere kullanım ve bakım talimatı


Elektroerezyon kullanım ve bakım talimatı


Dijital kumpas kullanma talimatı


Steinel pres kullanım ve bakım talimatı


Çemberleme makinesi kullanım ve bakım talimatı


Bileme taşı kullanım ve bakım talimatı


El matkabı kullanım ve bakım talimatı


Eksantrik pres kullanım ve bakım talimatı


Forklift kullanım ve bakım talimatı


Pistonlu hava kompresörü kullanım talimatı


250 ton hidrolik lastik vulkanize presi talimatı


İş talimatları


Görev talimatları


Bakım talimatları


Uygulama talimatları gibi çoğaltılabilir.


ISO 9001 Belgesi Sistem Dokümanları-Süreçleri


Dokümante Bilgi Süreci


Tasarım ve Geliştirme Süreci


İç Denetim Süreci


Kuruluş İçi Denetim Süreci


Yönetim Süreci


Yönetimin Gözden Geçirme Süreci


YGG Süreci


Satın Alma Süreci


Depolama Süreci


Pazarlama Süreci


Nakliye Süreci


Risk Belirleme Süreci


Risk Değerlendirme Süreci


Müşteri Yönetimi Süreci


Veri Analizi Süreci


Kalibrasyon Süreci


Ölçüm Cihazlarının Kontrolü Süreci


Üretim Süreci


Ürün Gerçekleştirme Süreci


Sözleşmenin Gözden Geçirmesi Prosedür


İletişim Süreci


İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci


İzlenebilirlik Süreci


Üretim ve İzlenebilirlik Süreci gibi çoğaltılabilir.


ISO 9001 Belgesi Sistem Dokümanları-Kayıtlar / Formlar


Toplantı kayıt formu


Eğitim belgelendirme formu


Personel eğitim sicil formu


Eğitim talep formu


Eğitim değerlendirme formu


İç yazışma formu


Yönetimin gözden geçirmesi raporu


Prosedür formu


Talimat formu


Kek sayfa formatı


Doküman değişiklik istek formu


Revizyon kayıt formu


Müşteri memnuniyeti değerlendirme formu


Müşteri şikayetleri kayıt formu


Ürün tarihçe formu


Doküman dağıtım formu


Firma bilgi formu


Detay iç denetim planı


Personel sicil no formu


İş başvuru formu


Uygunsuzluk raporu


Arşif etiketi formu


Düzeltici-önleyici faaliyet isteği


Onaylı tedarikçiler listesi


Tashih kartı


Tedarikçi performansı takip formu


Satınalma talep fişi


Teklif isteme sipariş formu


Duyuru formu


Oryantasyon eğitim takip kartı


Doküman imha tutanağı


Personel bilgi kartı


Haftalık üretim planı


Fıfo kartı


Ölçme ve test cihazları listesi


Proses izleme tablosu


Yapılabilirlik formu


Cihaz-makina arıza kayıt formu


Raflama sistemi formu


Tamir takımları içeriği formu


Atölye üretim planı


Kalite kayıtları listesi


Giriş kontrol formu


Yıllık iç denetim planı


İmalat takip kartı


Üretim red kartı


Üretim tashih kartı


Red kartı giriş kontrol


Düzeltici ve önleyici faaliyet takip formu


İç denetim raporu


Aylık hurda raporu


İş emri


Dış kaynaklı doküman listesi


Yıllık personel eğitim planı


Kalite iyileştirme planı


Sipariş formu


Proses kontrol formu


Dosya içeriği formu


Yıllık genel bakım planı


Malzeme alım/tanıtım kartı


Günlük mesai cetveli


Aylık iade oranları cetveli


Özel proses tanım formu


Ölçüm cihazları doğrulama formu


Eğitim etkinliği değerlendirme formu gibi çoğaltılabilir.


ISO 9001 Belge Sistem Dokümanları İş Akış Şemaları


Genel Yönetim Süreci İş Akış Şeması


Üretim İş Akış Şeması


Planlama İş Akış Şeması


Tasarım ve Geliştirme İş Akış Şeması


Müşteri Yönetimi İş Akış Şeması


Satın Alma İş Akış Şeması


Pazarlama İş Akış Şeması


Veri Analizi İş Akış Şeması


İç Denetim Süreci İş Akış Şeması


Depolama Süreci İş Akış Şeması


Satış Süreci İş Akış Şeması


Risk Analizi ve Değerlendirmesi İş Akış Şeması gibi çoğaltılabilir.


ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri


Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 9001 ile ilgili standart serisinin katılımcıların anlaması, bilgilenmesi, uygulamaya yönlendirilmesi ve sistem kurulumunda yeteneklerinin artırılmasını sağlayan tanıtıcı temel eğitimdir.


Eğitim İçeriği:•Kalite Tanımlaması


•ISO Nedir, ISO Tarihçesi Nasıldır? Bilgilendirme Yapılması


•ISO 9000 Serisi Standartların Tanıtılması


•ISO 9001:2015 Standardı' nın Tanıtılması


•Örnekleme Metotları ile ISO 9001:2015 Standardı' nın Yorumlanması


•Kuruluş Bağlamının Açıklanması


•Süreçlerinin ve Kalite Yönetim Dokümante Bilginin Anlatılması


•ISO 9001:2015 Standardına Uygun Sistem Kurma Uygulamaları ve Belgelendirme, Denetim ve Eğitim uygulamaları ve örneklemeler ile açıklamalar,


•Soru-Cevap


Eğitim Süresi: 1 veya 2 gün.


Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik / Tetkikçi Eğitimi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik’ i nasıl gerçekleştirilir, katılımcıların anlaması, bilgilenmesi, uygulamaya yönlendirilmesi ve denetim yeteneklerinin artırılmasını ve iç tetkikçilerin yetkinliğinin sağlandığı eğitimdir.


Eğitim İçeriği:

•Tetkik Kriterini oluşturacak (Ör: ISO 9001, ISO 14001 vb. gibi) Standartlardaki terim ve kavramların açıklanarak anlatılması


•Kalite yönetim sistemi temel prensiplerinin açıklanması


•Kriter Standart/Standartların maddelerin objektif delillerle açıklanması


•ISO 19011 Tetkik Standardının tanıtımı


•Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları


•Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri


•Denetim planlama (Soru Listesi, denetim planı oluşturma, denetçi görevlendirme vb.)


•Tetkik faaliyetlerinin başlatılması, hazırlanması ve yürütülmesi


•Tetkik raporu hazırlanması ve dağıtılması


•Tetkikin tamamlanması ve takibi


•Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması


•Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi


•Örnek uygulamalar


•Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme


•Eğitim Sonu Değerlendirme sınav(1/2 gün)


Eğitim Süresi: 3 günKalite Yönetim Sistemi Dokümante Edilmiş Bilgi / Dokümantasyon Eğitimi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dokümante bilgisi ya da dokümantasyonu nedir, nasıl yapılır, katılımcıların anlaması, bilgilenmesi, uygulamaya yönlendirilmesi ve yeteneklerinin artırılmasının sağlandığı eğitimdir.


Eğitim İçeriği:


•Kalite yönetim sisteminin dokümante edilmiş bilgi yapısı


•Kuruluş Bağlamı


•Destek dokümanlar (süreçler, analizler, risk yönetim prosesi, talimatlar, formlar, listeler, planlar vb.


•Amaçlar


•İhtiyaç duyulan diğer dokümante bilgi


•Dokümanların dağıtımı, kayıt ve kontrolü


•Örnek pratik uygulamalar.


Eğitim Süresi: 1 gün


ISO 9001 Belgesi, Diğer ISO Belgesini / Belgelerini Karşılar Mı ?


ISO 9001 Belgesi;


Ürün üretim aşamalarından son kulanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını güvence altına alan Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.


Standardın içeriği ve yapısı kalite ve kalite yönetimi ile kurumsal disiplin oluşturma, uygulama, geliştirme, iyileştirme ve müşteriye talep ettiği ürünü sunmaktır.


Diğer ISO Belgesi/Belgeleri ise;


Çevre, gıda, iş Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Çağrı yönetimi, Çeviri yönetimi, trafik yönetimi vb. kapsam kriterlerinde kendi politikası, riskler, amaç ve hedeflere ulaşma faaliyetleri, uygulama metodları, yasal ve bağlayıcı şartları ve tüm çalışanların ilgili yönetim sistemi faaliyet kriterlerini içeren uygulama kriterler bütünüdür.


Diğer ISO Belgesi/Belgeleri Standardı(ları) ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler içermekle beraber ortak kriterler ve konuları da içermektedir.


Sonuç olarak;


ISO 9001 ve diğer ISO Standartlarında farklı yönetim sistemlerinin tarif edilmesi ve uygulanmasından dolayı ötürü ISO 9001 Belgesi, Diğer ISO Belgesini/Belgelerini karşılamaz.


Ayrı ayrı alınması gereklidir.


Üniversitelerde ISO 9001 Belgesi


Türkiye’ de 2019 yılı itibarı ile 206 Üniversite bulunmaktadır. TSE verilerine göre 2018 yılında Türkiye’ deki Üniversitelerden 16 adedinde ISO 9001 Belgesi Bulunmaktadır.(Özel sektörden veri alınamamıştır.)


Bunlar,


SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VAR


MERSİN ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VAR


İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VAR


ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VAR


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VAR


AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VAR


KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VAR


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VAR


MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VAR


AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VAR


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VAR


KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VAR


KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - ISO 9001 BELGESİ VARAfyon Kocatepe Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Amasya Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ankara Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Gazi Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Hacettepe Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Anka Teknoloji Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ankara Medipol Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Atılım Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Başkent Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Çankaya Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Lokman Hekim Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ostim Teknik Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


TED Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ufuk Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Türk Hava Kurumu Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Yüksek İhtisas Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Polis Akademisi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Akdeniz Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Antalya Akev Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Antalya Bilim Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ardahan Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Artvin Çoruh Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Balıkesir Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Bartın Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Batman Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Bayburt Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Bingöl Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Bitlis Eren Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Bursa Teknik Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Bursa Uludağ Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Çankırı Karatekin Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Hitit Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Pamukkale Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Dicle Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Düzce Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Trakya Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Fırat Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Atatürk Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Erzurum Teknik Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Anadolu Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Eskişehir Teknik Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Gaziantep Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Hasan Kalyoncu Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Sanko Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Giresun Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Gümüşhane Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Hakkari Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İskenderun Teknik Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Iğdır Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Süleyman Demirel Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Boğaziçi Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Galatasaray Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Medeniyet Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Teknik Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - ISO 9001 BELGESİ YOK


Marmara Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Millî Savunma Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK (Askeri)


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Türk-Alman Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Sağlık Bilimleri Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Acıbadem Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Bahçeşehir Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Beykent Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Bezmialem Vakıf Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Biruni Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Doğuş Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Gedik Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Haliç Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Işık Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İbn Haldun Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Altınbaş Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Arel Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Atlas Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Aydın Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Beykoz Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Bilgi Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Bilim Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Ticaret Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Esenyurt Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Gedik Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Gelişim Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Kent Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Kültür Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Medipol Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Okan Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Rumeli Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Şehir Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstinye Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Kadir Has Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Koç Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


MEF Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Nişantaşı Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İstanbul Okan Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Özyeğin Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Piri Reis Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Sabancı Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Üsküdar Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Yeditepe Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Yeni Yüzyıl Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Dokuz Eylül Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ege Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - ISO 9001 BELGESİ YOK


İzmir Bakırçay Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İzmir Demokrasi Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İzmir Ekonomi Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İzmir Tınaztepe Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Yaşar Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Karabük Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Kafkas Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Kastamonu Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Abdullah Gül Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Erciyes Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Kayseri Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Kırklareli Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Kilis 7 Aralık Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Gebze Teknik Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Kocaeli Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Konya Teknik Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Necmettin Erbakan Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


İnönü Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Malatya Turgut Özal Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Manisa Celal Bayar Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Mardin Artuklu Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Çağ Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Tarsus Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Toros Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Muş Alparslan Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Kapadokya Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ordu Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Ondokuz Mayıs Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Samsun Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Siirt Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Sinop Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Harran Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Şırnak Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Karadeniz Teknik Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Trabzon Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Avrasya Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Munzur Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Uşak Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Yalova Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Yozgat Bozok Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - ISO 9001 BELGESİ YOK


Türkiye’ de ISO 9001 Belgesi Belgelendirme Hizmeti Verilen İl Ve İlçeler


ISQ İntersistem Teknik Belgelendirme Türkiye’ de, aşağıda verilen İl, İlçe ve en ücra yerleşim yerlerine kadar,


İllerde;


Adana ISO 9001 Belgesi,Adıyaman ISO 9001 Belgesi,Afyonkarahisar ISO 9001 Belgesi, Ağrı ISO 9001 Belgesi,Amasya ISO 9001 Belgesi,Ankara ISO 9001 Belgesi, Antalya ISO 9001 Belgesi, Artvin ISO 9001 Belgesi,Aydın ISO 9001 Belgesi,Balıkesir ISO 9001 Belgesi, Bilecik ISO 9001 Belgesi, Bingöl ISO 9001 Belgesi,Bitlis ISO 9001 Belgesi,Bolu ISO 9001 Belgesi, Burdur ISO 9001 Belgesi, Bursa ISO 9001 Belgesi,Çanakkale ISO 9001 Belgesi,Çankırı ISO 9001 Belgesi, Çorum ISO 9001 Belgesi, Denizli ISO 9001 Belgesi,Diyarbakır ISO 9001 Belgesi,Edirne ISO 9001 Belgesi, Elazığ ISO 9001 Belgesi, Erzincan ISO 9001 Belgesi,Erzurum ISO 9001 Belgesi,Eskişehir ISO 9001 Belgesi, Gaziantep ISO 9001 Belgesi, Giresun ISO 9001 Belgesi,Gümüşhane ISO 9001 Belgesi,Hakkari ISO 9001 Belgesi, Hatay ISO 9001 Belgesi, Isparta ISO 9001 Belgesi,Mersin ISO 9001 Belgesi,İstanbul ISO 9001 Belgesi, İzmir ISO 9001 Belgesi, Kars ISO 9001 Belgesi,Kastamonu ISO 9001 Belgesi,Kayseri ISO 9001 Belgesi, Kırklareli ISO 9001 Belgesi, Kırşehir ISO 9001 Belgesi,Kocaeli ISO 9001 Belgesi, Konya ISO 9001 Belgesi, Kütahya ISO 9001 Belgesi,Malatya ISO 9001 Belgesi, Manisa ISO 9001 Belgesi, Kahramanmaraş ISO 9001 Belgesi,Mardin ISO 9001 Belgesi, Muğla ISO 9001 Belgesi, Muş ISO 9001 Belgesi,Nevşehir ISO 9001 Belgesi, Niğde ISO 9001 Belgesi, Ordu ISO 9001 Belgesi,Rize ISO 9001 Belgesi, Sinop ISO 9001 Belgesi, Sivas ISO 9001 Belgesi,Tekirdağ ISO 9001 Belgesi, Tokat ISO 9001 Belgesi, Trabzon ISO 9001 Belgesi,Tunceli ISO 9001 Belgesi, Şanlıurfa ISO 9001 Belgesi, Uşak ISO 9001 Belgesi,Van ISO 9001 Belgesi, Yozgat ISO 9001 Belgesi, Zonguldak ISO 9001 Belgesi,Aksaray ISO 9001 Belgesi, Bayburt ISO 9001 Belgesi, Karaman ISO 9001 Belgesi,Kırıkkale ISO 9001 Belgesi, Batman ISO 9001 Belgesi, Şırnak ISO 9001 Belgesi,Bartın ISO 9001 Belgesi, Ardahan ISO 9001 Belgesi, Iğdır ISO 9001 Belgesi,Yalova ISO 9001 Belgesi, Karabük ISO 9001 Belgesi, Kilis ISO 9001 Belgesi,Osmaniye ISO 9001 Belgesi, Düzce ISO 9001 Belgesi, Sakarya ISO 9001 Belgesi,Samsun ISO 9001 Belgesi, Siirt ISO 9001 Belgesi,


İlçelerde;


Seyhan ISO 9001 Belgesi,Ceyhan ISO 9001 Belgesi,Feke ISO 9001 Belgesi,Karaisalı ISO 9001 Belgesi,Karataş ISO 9001 Belgesi, Kozan ISO 9001 Belgesi,Pozantı ISO 9001 Belgesi,Saimbeyli ISO 9001 Belgesi, Tufanbeyli ISO 9001 Belgesi,Yumurtalık ISO 9001 Belgesi, Yüreğir ISO 9001 Belgesi, Aladağ ISO 9001 Belgesi,İmamoğlu ISO 9001 Belgesi, Sarıçam ISO 9001 Belgesi, Çukurova ISO 9001 Belgesi,Adıyaman Merkez ISO 9001 Belgesi, Besni ISO 9001 Belgesi, Çelikhan ISO 9001 Belgesi,Gerger ISO 9001 Belgesi, Gölbaşı / Adıyaman ISO 9001 Belgesi, Kahta ISO 9001 Belgesi,Samsat ISO 9001 Belgesi, Sincik ISO 9001 Belgesi, Tut ISO 9001 Belgesi,Afyonkarahisar Merkez ISO 9001 Belgesi, Bolvadin ISO 9001 Belgesi, Çay ISO 9001 Belgesi,Dazkırı ISO 9001 Belgesi, Dinar ISO 9001 Belgesi, Emirdağ ISO 9001 Belgesi,İhsaniye ISO 9001 Belgesi, Sandıklı ISO 9001 Belgesi, Sinanpaşa ISO 9001 Belgesi,Sultandağı ISO 9001 Belgesi, Şuhut ISO 9001 Belgesi,Başmakçı ISO 9001 Belgesi,Bayat / Afyonkarahisar ISO 9001 Belgesi, İscehisar ISO 9001 Belgesi,Çobanlar ISO 9001 Belgesi,Evciler ISO 9001 Belgesi,Hocalar ISO 9001 Belgesi,Kızılören ISO 9001 Belgesi,Ağrı Merkez ISO 9001 Belgesi,Diyadin ISO 9001 Belgesi,Doğubayazıt ISO 9001 Belgesi,Eleşkirt ISO 9001 Belgesi,Hamur ISO 9001 Belgesi,Patnos ISO 9001 Belgesi,Taşlıçay ISO 9001 Belgesi,Tutak ISO 9001 Belgesi,Amasya Merkez ISO 9001 Belgesi,Göynücek ISO 9001 Belgesi,Gümüşhacıköy ISO 9001 Belgesi,Merzifon ISO 9001 Belgesi,Suluova ISO 9001 Belgesi,Taşova ISO 9001 Belgesi,Hamamözü ISO 9001 Belgesi,Altındağ ISO 9001 Belgesi,Ayaş ISO 9001 Belgesi,Bala ISO 9001 Belgesi,Beypazarı ISO 9001 Belgesi,Çamlıdere ISO 9001 Belgesi,Çankaya ISO 9001 Belgesi,Çubuk ISO 9001 Belgesi,Elmadağ ISO 9001 Belgesi,Güdül ISO 9001 Belgesi,Haymana ISO 9001 Belgesi,Kalecik ISO 9001 Belgesi,Kızılcahamam ISO 9001 Belgesi,Nallıhan ISO 9001 Belgesi,Polatlı ISO 9001 Belgesi,Şereflikoçhisar ISO 9001 Belgesi,Yenimahalle ISO 9001 Belgesi,Gölbaşı / Ankara ISO 9001 Belgesi,Keçiören ISO 9001 Belgesi,Mamak ISO 9001 Belgesi,Sincan ISO 9001 Belgesi,Kazan ISO 9001 Belgesi,Akyurt ISO 9001 Belgesi,Etimesgut ISO 9001 Belgesi,Evren ISO 9001 Belgesi,Pursaklar ISO 9001 Belgesi,Akseki ISO 9001 Belgesi,Alanya ISO 9001 Belgesi,Elmalı ISO 9001 Belgesi,Finike ISO 9001 Belgesi,Gazipaşa ISO 9001 Belgesi,Gündoğmuş ISO 9001 Belgesi,Kaş ISO 9001 Belgesi,Korkuteli ISO 9001 Belgesi,Kumluca ISO 9001 Belgesi,Manavgat ISO 9001 Belgesi,Serik ISO 9001 Belgesi,Demre ISO 9001 Belgesi,İbradı ISO 9001 Belgesi,Kemer / Antalya ISO 9001 Belgesi,Aksu / Antalya ISO 9001 Belgesi,Döşemealtı ISO 9001 Belgesi,Kepez ISO 9001 Belgesi,Konyaaltı ISO 9001 Belgesi,Muratpaşa ISO 9001 Belgesi,Ardanuç ISO 9001 Belgesi,Arhavi ISO 9001 Belgesi,Artvin Merkez ISO 9001 Belgesi,Borçka ISO 9001 Belgesi,Hopa ISO 9001 Belgesi,Şavşat ISO 9001 Belgesi,Yusufeli ISO 9001 Belgesi,Murgul ISO 9001 Belgesi,Bozdoğan ISO 9001 Belgesi,Çine ISO 9001 Belgesi,Germencik ISO 9001 Belgesi,Karacasu ISO 9001 Belgesi,Koçarlı ISO 9001 Belgesi,Kuşadası ISO 9001 Belgesi,Kuyucak ISO 9001 Belgesi,Nazilli ISO 9001 Belgesi,Söke ISO 9001 Belgesi,Sultanhisar ISO 9001 Belgesi,Yenipazar / Aydın ISO 9001 Belgesi,Buharkent ISO 9001 Belgesi,İncirliova ISO 9001 Belgesi,Karpuzlu ISO 9001 Belgesi,Köşk ISO 9001 Belgesi,Didim ISO 9001 Belgesi,Efeler ISO 9001 Belgesi,Ayvalık ISO 9001 Belgesi,Balya ISO 9001 Belgesi,Bandırma ISO 9001 Belgesi,Bigadiç ISO 9001 Belgesi,Burhaniye ISO 9001 Belgesi,Dursunbey ISO 9001 Belgesi,Edremit / Balıkesir ISO 9001 Belgesi,Erdek ISO 9001 Belgesi,Gönen / Balıkesir ISO 9001 Belgesi,Havran ISO 9001 Belgesi,İvrindi ISO 9001 Belgesi,Kepsut ISO 9001 Belgesi,Manyas ISO 9001 Belgesi,Savaştepe ISO 9001 Belgesi,Sındırgı ISO 9001 Belgesi,Susurluk ISO 9001 Belgesi,Marmara ISO 9001 Belgesi,Gömeç ISO 9001 Belgesi,Altıeylül ISO 9001 Belgesi,Karesi ISO 9001 Belgesi,Bilecik Merkez ISO 9001 Belgesi,Bozüyük ISO 9001 Belgesi,Gölpazarı ISO 9001 Belgesi,Osmaneli ISO 9001 Belgesi,Pazaryeri ISO 9001 Belgesi,Söğüt ISO 9001 Belgesi,Yenipazar / Bilecik ISO 9001 Belgesi,İnhisar ISO 9001 Belgesi,Bingöl Merkez ISO 9001 Belgesi,Genç ISO 9001 Belgesi,Karlıova ISO 9001 Belgesi,Kiğı ISO 9001 Belgesi,Solhan ISO 9001 Belgesi,Adaklı ISO 9001 Belgesi,Yayladere ISO 9001 Belgesi,Yedisu ISO 9001 Belgesi,Adilcevaz ISO 9001 Belgesi,Ahlat ISO 9001 Belgesi,Bitlis Merkez ISO 9001 Belgesi,Hizan ISO 9001 Belgesi,Mutki ISO 9001 Belgesi,Tatvan ISO 9001 Belgesi,Güroymak ISO 9001 Belgesi,Bolu Merkez ISO 9001 Belgesi,Gerede ISO 9001 Belgesi,Göynük ISO 9001 Belgesi,Kıbrıscık ISO 9001 Belgesi,Mengen ISO 9001 Belgesi,Mudurnu ISO 9001 Belgesi,Seben ISO 9001 Belgesi,Dörtdivan ISO 9001 Belgesi,Yeniçağa ISO 9001 Belgesi,Ağlasun ISO 9001 Belgesi,Bucak ISO 9001 Belgesi,Burdur Merkez ISO 9001 Belgesi,Gölhisar ISO 9001 Belgesi,Tefenni ISO 9001 Belgesi,Yeşilova ISO 9001 Belgesi,Karamanlı ISO 9001 Belgesi,Kemer / Burdur ISO 9001 Belgesi,Altınyayla / Burdur ISO 9001 Belgesi,Çavdır ISO 9001 Belgesi,Çeltikçi ISO 9001 Belgesi,Gemlik ISO 9001 Belgesi,İnegöl ISO 9001 Belgesi,İznik ISO 9001 Belgesi,Karacabey ISO 9001 Belgesi,Keles ISO 9001 Belgesi,Mudanya ISO 9001 Belgesi,Mustafakemalpaşa ISO 9001 Belgesi,Orhaneli ISO 9001 Belgesi,Orhangazi ISO 9001 Belgesi,Yenişehir / Bursa ISO 9001 Belgesi,Büyükorhan ISO 9001 Belgesi,Harmancık ISO 9001 Belgesi,Nilüfer ISO 9001 Belgesi,Osmangazi ISO 9001 Belgesi,Yıldırım ISO 9001 Belgesi,Gürsu ISO 9001 Belgesi,Kestel ISO 9001 Belgesi,Ayvacık / Çanakkale ISO 9001 Belgesi,Bayramiç ISO 9001 Belgesi,Biga ISO 9001 Belgesi,Bozcaada ISO 9001 Belgesi,Çan ISO 9001 Belgesi,Çanakkale Merkez ISO 9001 Belgesi,Eceabat ISO 9001 Belgesi,Ezine ISO 9001 Belgesi,Gelibolu ISO 9001 Belgesi,Gökçeada ISO 9001 Belgesi,Lapseki ISO 9001 Belgesi,Yenice / Çanakkale ISO 9001 Belgesi,Çankırı Merkez ISO 9001 Belgesi,Çerkeş ISO 9001 Belgesi,Eldivan ISO 9001 Belgesi,Ilgaz ISO 9001 Belgesi,Kurşunlu ISO 9001 Belgesi,Orta ISO 9001 Belgesi,Şabanözü ISO 9001 Belgesi,Yapraklı ISO 9001 Belgesi,Atkaracalar ISO 9001 Belgesi,Kızılırmak ISO 9001 Belgesi,Bayramören ISO 9001 Belgesi,Korgun ISO 9001 Belgesi,Alaca ISO 9001 Belgesi,Bayat / Çorum ISO 9001 Belgesi,Çorum Merkez ISO 9001 Belgesi,İskilip ISO 9001 Belgesi,Kargı ISO 9001 Belgesi,Mecitözü ISO 9001 Belgesi,Ortaköy / Çorum ISO 9001 Belgesi,Osmancık ISO 9001 Belgesi,Sungurlu ISO 9001 Belgesi,Boğazkale ISO 9001 Belgesi,Uğurludağ ISO 9001 Belgesi,Dodurga ISO 9001 Belgesi,Laçin ISO 9001 Belgesi,Oğuzlar ISO 9001 Belgesi,Acıpayam ISO 9001 Belgesi,Buldan ISO 9001 Belgesi,Çal ISO 9001 Belgesi,Çameli ISO 9001 Belgesi,Çardak ISO 9001 Belgesi,Çivril ISO 9001 Belgesi,Güney ISO 9001 Belgesi,Kale / Denizli ISO 9001 Belgesi,Sarayköy ISO 9001 Belgesi,Tavas ISO 9001 Belgesi,Babadağ ISO 9001 Belgesi,Bekilli ISO 9001 Belgesi,Honaz ISO 9001 Belgesi,Serinhisar ISO 9001 Belgesi,Pamukkale ISO 9001 Belgesi,Baklan ISO 9001 Belgesi,Beyağaç ISO 9001 Belgesi,Bozkurt / Denizli ISO 9001 Belgesi,Merkezefendi ISO 9001 Belgesi,Bismil ISO 9001 Belgesi,Çermik ISO 9001 Belgesi,Çınar ISO 9001 Belgesi,Çüngüş ISO 9001 Belgesi,Dicle ISO 9001 Belgesi,Ergani ISO 9001 Belgesi,Hani ISO 9001 Belgesi,Hazro ISO 9001 Belgesi,Kulp ISO 9001 Belgesi,Lice ISO 9001 Belgesi,Silvan ISO 9001 Belgesi,Eğil ISO 9001 Belgesi,Kocaköy ISO 9001 Belgesi,Bağlar ISO 9001 Belgesi,Kayapınar ISO 9001 Belgesi,Sur ISO 9001 Belgesi,Yenişehir / Diyarbak ISO 9001 Belgesi,Edirne Merkez ISO 9001 Belgesi,Enez ISO 9001 Belgesi,Havsa ISO 9001 Belgesi,İpsala ISO 9001 Belgesi,Keşan ISO 9001 Belgesi,Lalapaşa ISO 9001 Belgesi,Meriç ISO 9001 Belgesi,Uzunköprü ISO 9001 Belgesi,Süloğlu ISO 9001 Belgesi,Ağın ISO 9001 Belgesi,Baskil ISO 9001 Belgesi,Elazığ Merkez ISO 9001 Belgesi,Karakoçan ISO 9001 Belgesi,Keban ISO 9001 Belgesi,Maden ISO 9001 Belgesi,Palu ISO 9001 Belgesi,Sivrice ISO 9001 Belgesi,Arıcak ISO 9001 Belgesi,Kovancılar ISO 9001 Belgesi,Alacakaya ISO 9001 Belgesi,Çayırlı ISO 9001 Belgesi,Erzincan Merkez ISO 9001 Belgesi,İliç ISO 9001 Belgesi,Kemah ISO 9001 Belgesi,Kemaliye ISO 9001 Belgesi,Refahiye ISO 9001 Belgesi,Tercan ISO 9001 Belgesi,Üzümlü ISO 9001 Belgesi,Otlukbeli ISO 9001 Belgesi,Aşkale ISO 9001 Belgesi,Çat ISO 9001 Belgesi,Hınıs ISO 9001 Belgesi,Horasan ISO 9001 Belgesi,İspir ISO 9001 Belgesi,Karayazı ISO 9001 Belgesi,Narman ISO 9001 Belgesi,Oltu ISO 9001 Belgesi,Olur ISO 9001 Belgesi,Pasinler ISO 9001 Belgesi,Şenkaya ISO 9001 Belgesi,Tekman ISO 9001 Belgesi,Tortum ISO 9001 Belgesi,Karaçoban ISO 9001 Belgesi,Uzundere ISO 9001 Belgesi,Pazaryolu ISO 9001 Belgesi,Aziziye ISO 9001 Belgesi,Köprüköy ISO 9001 Belgesi,Palandöken ISO 9001 Belgesi,Yakutiye ISO 9001 Belgesi,Çifteler ISO 9001 Belgesi,Mahmudiye ISO 9001 Belgesi,Mihalıççık ISO 9001 Belgesi,Sarıcakaya ISO 9001 Belgesi,Seyitgazi ISO 9001 Belgesi,Sivrihisar ISO 9001 Belgesi,Alpu ISO 9001 Belgesi,Beylikova ISO 9001 Belgesi,İnönü ISO 9001 Belgesi,Günyüzü ISO 9001 Belgesi,Han ISO 9001 Belgesi,Mihalgazi ISO 9001 Belgesi,Odunpazarı ISO 9001 Belgesi,Tepebaşı ISO 9001 Belgesi,Araban ISO 9001 Belgesi,İslahiye ISO 9001 Belgesi,Nizip ISO 9001 Belgesi,Oğuzeli ISO 9001 Belgesi,Yavuzeli ISO 9001 Belgesi,Şahinbey ISO 9001 Belgesi,Şehitkamil ISO 9001 Belgesi,Karkamış ISO 9001 Belgesi,Nurdağı ISO 9001 Belgesi,Alucra ISO 9001 Belgesi,Bulancak ISO 9001 Belgesi,Dereli ISO 9001 Belgesi,Espiye ISO 9001 Belgesi,Eynesil ISO 9001 Belgesi,Giresun Merkez ISO 9001 Belgesi,Görele ISO 9001 Belgesi,Keşap ISO 9001 Belgesi,Şebinkarahisar ISO 9001 Belgesi,Tirebolu ISO 9001 Belgesi,Piraziz ISO 9001 Belgesi,Yağlıdere ISO 9001 Belgesi,Çamoluk ISO 9001 Belgesi,Çanakçı ISO 9001 Belgesi,Doğankent ISO 9001 Belgesi,Güce ISO 9001 Belgesi,Gümüşhane Merkez ISO 9001 Belgesi,Kelkit ISO 9001 Belgesi,Şiran ISO 9001 Belgesi,Torul ISO 9001 Belgesi,Köse ISO 9001 Belgesi,Kürtün ISO 9001 Belgesi,Çukurca ISO 9001 Belgesi,Hakkari Merkez ISO 9001 Belgesi,Şemdinli ISO 9001 Belgesi,Yüksekova ISO 9001 Belgesi,Altınözü ISO 9001 Belgesi,Dörtyol ISO 9001 Belgesi,Hassa ISO 9001 Belgesi,İskenderun ISO 9001 Belgesi,Kırıkhan ISO 9001 Belgesi,Reyhanlı ISO 9001 Belgesi,Samandağ ISO 9001 Belgesi,Yayladağı ISO 9001 Belgesi,Erzin ISO 9001 Belgesi,Belen ISO 9001 Belgesi,Kumlu ISO 9001 Belgesi,Antakya ISO 9001 Belgesi,Arsuz ISO 9001 Belgesi,Defne ISO 9001 Belgesi,Payas ISO 9001 Belgesi,Atabey ISO 9001 Belgesi,Eğirdir ISO 9001 Belgesi,Gelendost ISO 9001 Belgesi,Isparta Merkez ISO 9001 Belgesi,Keçiborlu ISO 9001 Belgesi,Senirkent ISO 9001 Belgesi,Sütçüler ISO 9001 Belgesi,Şarkikaraağaç ISO 9001 Belgesi,Uluborlu ISO 9001 Belgesi,Yalvaç ISO 9001 Belgesi,Aksu / Isparta ISO 9001 Belgesi,Gönen / Isparta ISO 9001 Belgesi,Yenişarbademli ISO 9001 Belgesi,Anamur ISO 9001 Belgesi,Erdemli ISO 9001 Belgesi,Gülnar ISO 9001 Belgesi,Mut ISO 9001 Belgesi,Silifke ISO 9001 Belgesi,Tarsus ISO 9001 Belgesi,Aydıncık / Mersin ISO 9001 Belgesi,Bozyazı ISO 9001 Belgesi,Çamlıyayla ISO 9001 Belgesi,Akdeniz ISO 9001 Belgesi,Mezitli ISO 9001 Belgesi,Toroslar ISO 9001 Belgesi,Yenişehir / Mersin ISO 9001 Belgesi,Adalar ISO 9001 Belgesi,Bakırköy ISO 9001 Belgesi,Beşiktaş ISO 9001 Belgesi,Beykoz ISO 9001 Belgesi,Beyoğlu ISO 9001 Belgesi,Çatalca ISO 9001 Belgesi,Eyüp ISO 9001 Belgesi,Fatih ISO 9001 Belgesi,Gaziosmanpaşa ISO 9001 Belgesi,Kadıköy ISO 9001 Belgesi,Kartal ISO 9001 Belgesi,Sarıyer ISO 9001 Belgesi,Silivri ISO 9001 Belgesi,Şile ISO 9001 Belgesi,Şişli ISO 9001 Belgesi,Üsküdar ISO 9001 Belgesi,Zeytinburnu ISO 9001 Belgesi,Büyükçekmece ISO 9001 Belgesi,Kağıthane ISO 9001 Belgesi,Küçükçekmece ISO 9001 Belgesi,Pendik ISO 9001 Belgesi,Ümraniye ISO 9001 Belgesi,Bayrampaşa ISO 9001 Belgesi,Avcılar ISO 9001 Belgesi,Bağcılar ISO 9001 Belgesi,Bahçelievler ISO 9001 Belgesi,Güngören ISO 9001 Belgesi,Maltepe ISO 9001 Belgesi,Sultanbeyli ISO 9001 Belgesi,Tuzla ISO 9001 Belgesi,Esenler ISO 9001 Belgesi,Arnavutköy ISO 9001 Belgesi,Ataşehir ISO 9001 Belgesi,Başakşehir ISO 9001 Belgesi,Beylikdüzü ISO 9001 Belgesi,Çekmeköy ISO 9001 Belgesi,Esenyurt ISO 9001 Belgesi,Sancaktepe ISO 9001 Belgesi,Sultangazi ISO 9001 Belgesi,Aliağa ISO 9001 Belgesi,Bayındır ISO 9001 Belgesi,Bergama ISO 9001 Belgesi,Bornova ISO 9001 Belgesi,Çeşme ISO 9001 Belgesi,Dikili ISO 9001 Belgesi,Foça ISO 9001 Belgesi,Karaburun ISO 9001 Belgesi,Karşıyaka ISO 9001 Belgesi,Kemalpaşa / İzmir ISO 9001 Belgesi,Kınık ISO 9001 Belgesi,Kiraz ISO 9001 Belgesi,Menemen ISO 9001 Belgesi,Ödemiş ISO 9001 Belgesi,Seferihisar ISO 9001 Belgesi,Selçuk ISO 9001 Belgesi,Tire ISO 9001 Belgesi,Torbalı ISO 9001 Belgesi,Urla ISO 9001 Belgesi,Beydağ ISO 9001 Belgesi,Buca ISO 9001 Belgesi,Konak ISO 9001 Belgesi,Menderes ISO 9001 Belgesi,Balçova ISO 9001 Belgesi,Çiğli ISO 9001 Belgesi,Gaziemir ISO 9001 Belgesi,Narlıdere ISO 9001 Belgesi,Güzelbahçe ISO 9001 Belgesi,Bayraklı ISO 9001 Belgesi,Karabağlar ISO 9001 Belgesi,Arpaçay ISO 9001 Belgesi,Digor ISO 9001 Belgesi,Kağızman ISO 9001 Belgesi,Kars Merkez ISO 9001 Belgesi,Sarıkamış ISO 9001 Belgesi,Selim ISO 9001 Belgesi,Susuz ISO 9001 Belgesi,Akyaka ISO 9001 Belgesi,Abana ISO 9001 Belgesi,Araç ISO 9001 Belgesi,Azdavay ISO 9001 Belgesi,Bozkurt / Kastamonu ISO 9001 Belgesi,Cide ISO 9001 Belgesi,Çatalzeytin ISO 9001 Belgesi,Daday ISO 9001 Belgesi,Devrekani ISO 9001 Belgesi,İnebolu ISO 9001 Belgesi,Kastamonu Merkez ISO 9001 Belgesi,Küre ISO 9001 Belgesi,Taşköprü ISO 9001 Belgesi,Tosya ISO 9001 Belgesi,İhsangazi ISO 9001 Belgesi,Pınarbaşı / Kastamonu ISO 9001 Belgesi,Şenpazar ISO 9001 Belgesi,Ağlı ISO 9001 Belgesi,Doğanyurt ISO 9001 Belgesi,Hanönü ISO 9001 Belgesi,Seydiler ISO 9001 Belgesi,Bünyan ISO 9001 Belgesi,Develi ISO 9001 Belgesi,Felahiye ISO 9001 Belgesi,İncesu ISO 9001 Belgesi,Pınarbaşı / Kayseri ISO 9001 Belgesi,Sarıoğlan ISO 9001 Belgesi,Sarız ISO 9001 Belgesi,Tomarza ISO 9001 Belgesi,Yahyalı ISO 9001 Belgesi,Yeşilhisar ISO 9001 Belgesi,Akkışla ISO 9001 Belgesi,Talas ISO 9001 Belgesi,Kocasinan ISO 9001 Belgesi,Melikgazi ISO 9001 Belgesi,Hacılar ISO 9001 Belgesi,Özvatan ISO 9001 Belgesi,Babaeski ISO 9001 Belgesi,Demirköy ISO 9001 Belgesi,Kırklareli Merkez ISO 9001 Belgesi,Kofçaz ISO 9001 Belgesi,Lüleburgaz ISO 9001 Belgesi,Pehlivanköy ISO 9001 Belgesi,Pınarhisar ISO 9001 Belgesi,Vize ISO 9001 Belgesi,Çiçekdağı ISO 9001 Belgesi,Kaman ISO 9001 Belgesi,Kırşehir Merkez ISO 9001 Belgesi,Mucur ISO 9001 Belgesi,Akpınar ISO 9001 Belgesi,Akçakent ISO 9001 Belgesi,Boztepe ISO 9001 Belgesi,Gebze ISO 9001 Belgesi,Gölcük ISO 9001 Belgesi,Kandıra ISO 9001 Belgesi,Karamürsel ISO 9001 Belgesi,Körfez ISO 9001 Belgesi,Derince ISO 9001 Belgesi,Başiskele ISO 9001 Belgesi,Çayırova ISO 9001 Belgesi,Darıca ISO 9001 Belgesi,Dilovası ISO 9001 Belgesi,İzmit ISO 9001 Belgesi,Kartepe ISO 9001 Belgesi,Akşehir ISO 9001 Belgesi,Beyşehir ISO 9001 Belgesi,Bozkır ISO 9001 Belgesi,Cihanbeyli ISO 9001 Belgesi,Çumra ISO 9001 Belgesi,Doğanhisar ISO 9001 Belgesi,Ereğli / Konya ISO 9001 Belgesi,Hadim ISO 9001 Belgesi,Ilgın ISO 9001 Belgesi,Kadınhanı ISO 9001 Belgesi,Karapınar ISO 9001 Belgesi,Kulu ISO 9001 Belgesi,Sarayönü ISO 9001 Belgesi,Seydişehir ISO 9001 Belgesi,Yunak ISO 9001 Belgesi,Akören ISO 9001 Belgesi,Altınekin ISO 9001 Belgesi,Derebucak ISO 9001 Belgesi,Hüyük ISO 9001 Belgesi,Karatay ISO 9001 Belgesi,Meram ISO 9001 Belgesi,Selçuklu ISO 9001 Belgesi,Taşkent ISO 9001 Belgesi,Ahırlı ISO 9001 Belgesi,Çeltik ISO 9001 Belgesi,Derbent ISO 9001 Belgesi,Emirgazi ISO 9001 Belgesi,Güneysınır ISO 9001 Belgesi,Halkapınar ISO 9001 Belgesi,Tuzlukçu ISO 9001 Belgesi,Yalıhüyük ISO 9001 Belgesi,Altıntaş ISO 9001 Belgesi,Domaniç ISO 9001 Belgesi,Emet ISO 9001 Belgesi,Gediz ISO 9001 Belgesi,Kütahya Merkez ISO 9001 Belgesi,Simav ISO 9001 Belgesi,Tavşanlı ISO 9001 Belgesi,Aslanapa ISO 9001 Belgesi,Dumlupınar ISO 9001 Belgesi,Hisarcık ISO 9001 Belgesi,Şaphane ISO 9001 Belgesi,Çavdarhisar ISO 9001 Belgesi,Pazarlar ISO 9001 Belgesi,Akçadağ ISO 9001 Belgesi,Arapgir ISO 9001 Belgesi,Arguvan ISO 9001 Belgesi,Darende ISO 9001 Belgesi,Doğanşehir ISO 9001 Belgesi,Hekimhan ISO 9001 Belgesi,Pütürge ISO 9001 Belgesi,Yeşilyurt / Malatya ISO 9001 Belgesi,Battalgazi ISO 9001 Belgesi,Doğanyol ISO 9001 Belgesi,Kale / Malatya ISO 9001 Belgesi,Kuluncak ISO 9001 Belgesi,Yazıhan ISO 9001 Belgesi,Akhisar ISO 9001 Belgesi,Alaşehir ISO 9001 Belgesi,Demirci ISO 9001 Belgesi,Gördes ISO 9001 Belgesi,Kırkağaç ISO 9001 Belgesi,Kula ISO 9001 Belgesi,Salihli ISO 9001 Belgesi,Sarıgöl ISO 9001 Belgesi,Saruhanlı ISO 9001 Belgesi,Selendi ISO 9001 Belgesi,Soma ISO 9001 Belgesi,Turgutlu ISO 9001 Belgesi,Ahmetli ISO 9001 Belgesi,Gölmarmara ISO 9001 Belgesi,Köprübaşı / Manisa ISO 9001 Belgesi,Şehzadeler ISO 9001 Belgesi,Yunusemre ISO 9001 Belgesi,Afşin ISO 9001 Belgesi,Andırın ISO 9001 Belgesi,Elbistan ISO 9001 Belgesi,Göksun ISO 9001 Belgesi,Pazarcık ISO 9001 Belgesi,Türkoğlu ISO 9001 Belgesi,Çağlayancerit ISO 9001 Belgesi,Ekinözü ISO 9001 Belgesi,Nurhak ISO 9001 Belgesi,Dulkadiroğlu ISO 9001 Belgesi,Onikişubat ISO 9001 Belgesi,Derik ISO 9001 Belgesi,Kızıltepe ISO 9001 Belgesi,Mazıdağı ISO 9001 Belgesi,Midyat ISO 9001 Belgesi,Nusaybin ISO 9001 Belgesi,Ömerli ISO 9001 Belgesi,Savur ISO 9001 Belgesi,Dargeçit ISO 9001 Belgesi,Yeşilli ISO 9001 Belgesi,Artuklu ISO 9001 Belgesi,Bodrum ISO 9001 Belgesi,Datça ISO 9001 Belgesi,Fethiye ISO 9001 Belgesi,Köyceğiz ISO 9001 Belgesi,Marmaris ISO 9001 Belgesi,Milas ISO 9001 Belgesi,Ula ISO 9001 Belgesi,Yatağan ISO 9001 Belgesi,Dalaman ISO 9001 Belgesi,Ortaca ISO 9001 Belgesi,Kavaklıdere ISO 9001 Belgesi,Menteşe ISO 9001 Belgesi,Seydikemer ISO 9001 Belgesi,Bulanık ISO 9001 Belgesi,Malazgirt ISO 9001 Belgesi,Muş Merkez ISO 9001 Belgesi,Varto ISO 9001 Belgesi,Hasköy ISO 9001 Belgesi,Korkut ISO 9001 Belgesi,Avanos ISO 9001 Belgesi,Derinkuyu ISO 9001 Belgesi,Gülşehir ISO 9001 Belgesi,Hacıbektaş ISO 9001 Belgesi,Kozaklı ISO 9001 Belgesi,Nevşehir Merkez ISO 9001 Belgesi,Ürgüp ISO 9001 Belgesi,Acıgöl ISO 9001 Belgesi,Bor ISO 9001 Belgesi,Çamardı ISO 9001 Belgesi,Niğde Merkez ISO 9001 Belgesi,Ulukışla ISO 9001 Belgesi,Altunhisar ISO 9001 Belgesi,Çiftlik ISO 9001 Belgesi,Akkuş ISO 9001 Belgesi,Aybastı ISO 9001 Belgesi,Fatsa ISO 9001 Belgesi,Gölköy ISO 9001 Belgesi,Korgan ISO 9001 Belgesi,Kumru ISO 9001 Belgesi,Mesudiye ISO 9001 Belgesi,Perşembe ISO 9001 Belgesi,Ulubey / Ordu ISO 9001 Belgesi,Ünye ISO 9001 Belgesi,Gülyalı ISO 9001 Belgesi,Gürgentepe ISO 9001 Belgesi,Çamaş ISO 9001 Belgesi,Çatalpınar ISO 9001 Belgesi,Çaybaşı ISO 9001 Belgesi,İkizce ISO 9001 Belgesi,Kabadüz ISO 9001 Belgesi,Kabataş ISO 9001 Belgesi,Altınordu ISO 9001 Belgesi,Ardeşen ISO 9001 Belgesi,Çamlıhemşin ISO 9001 Belgesi,Çayeli ISO 9001 Belgesi,Fındıklı ISO 9001 Belgesi,İkizdere ISO 9001 Belgesi,Kalkandere ISO 9001 Belgesi,Pazar / Rize ISO 9001 Belgesi,Rize Merkez ISO 9001 Belgesi,Güneysu ISO 9001 Belgesi,Derepazarı ISO 9001 Belgesi,Hemşin ISO 9001 Belgesi,İyidere ISO 9001 Belgesi,Akyazı ISO 9001 Belgesi,Geyve ISO 9001 Belgesi,Hendek ISO 9001 Belgesi,Karasu ISO 9001 Belgesi,Kaynarca ISO 9001 Belgesi,Sapanca ISO 9001 Belgesi,Kocaali ISO 9001 Belgesi,Pamukova ISO 9001 Belgesi,Taraklı ISO 9001 Belgesi,Ferizli ISO 9001 Belgesi,Karapürçek ISO 9001 Belgesi,Söğütlü ISO 9001 Belgesi,Adapazarı ISO 9001 Belgesi,Arifiye ISO 9001 Belgesi,Erenler ISO 9001 Belgesi,Serdivan ISO 9001 Belgesi,Alaçam ISO 9001 Belgesi,Bafra ISO 9001 Belgesi,Çarşamba ISO 9001 Belgesi,Havza ISO 9001 Belgesi,Kavak ISO 9001 Belgesi,Ladik ISO 9001 Belgesi,Terme ISO 9001 Belgesi,Vezirköprü ISO 9001 Belgesi,Asarcık ISO 9001 Belgesi,19 Mayıs ISO 9001 Belgesi,Salıpazarı ISO 9001 Belgesi,Tekkeköy ISO 9001 Belgesi,Ayvacık / Samsun ISO 9001 Belgesi,Yakakent ISO 9001 Belgesi,Atakum ISO 9001 Belgesi,Canik ISO 9001 Belgesi,İlkadım ISO 9001 Belgesi,Baykan ISO 9001 Belgesi,Eruh ISO 9001 Belgesi,Kurtalan ISO 9001 Belgesi,Pervari ISO 9001 Belgesi,Siirt Merkez ISO 9001 Belgesi,Şirvan ISO 9001 Belgesi,Tillo ISO 9001 Belgesi,Ayancık ISO 9001 Belgesi,Boyabat ISO 9001 Belgesi,Durağan ISO 9001 Belgesi,Erfelek ISO 9001 Belgesi,Gerze ISO 9001 Belgesi,Sinop Merkez ISO 9001 Belgesi,Türkeli ISO 9001 Belgesi,Dikmen ISO 9001 Belgesi,Saraydüzü ISO 9001 Belgesi,Divriği ISO 9001 Belgesi,Gemerek ISO 9001 Belgesi,Gürün ISO 9001 Belgesi,Hafik ISO 9001 Belgesi,İmranlı ISO 9001 Belgesi,Kangal ISO 9001 Belgesi,Koyulhisar ISO 9001 Belgesi,Sivas Merkez ISO 9001 Belgesi,Suşehri ISO 9001 Belgesi,Şarkışla ISO 9001 Belgesi,Yıldızeli ISO 9001 Belgesi,Zara ISO 9001 Belgesi,Akıncılar ISO 9001 Belgesi,Altınyayla / Sivas ISO 9001 Belgesi,Doğanşar ISO 9001 Belgesi,Gölova ISO 9001 Belgesi,Ulaş ISO 9001 Belgesi,Çerkezköy ISO 9001 Belgesi,Çorlu ISO 9001 Belgesi,Hayrabolu ISO 9001 Belgesi,Malkara ISO 9001 Belgesi,Muratlı ISO 9001 Belgesi,Saray / Tekirdağ ISO 9001 Belgesi,Şarköy ISO 9001 Belgesi,Marmara Eereğlisi ISO 9001 Belgesi,Ergene ISO 9001 Belgesi,Kapaklı ISO 9001 Belgesi,Süleymanpaşa ISO 9001 Belgesi,Almus ISO 9001 Belgesi,Artova ISO 9001 Belgesi,Erbaa ISO 9001 Belgesi,Niksar ISO 9001 Belgesi,Reşadiye ISO 9001 Belgesi,Tokat Merkez ISO 9001 Belgesi,Turhal ISO 9001 Belgesi,Zile ISO 9001 Belgesi,Pazar / Tokat ISO 9001 Belgesi,Yeşilyurt / Tokat ISO 9001 Belgesi,Başçiftlik ISO 9001 Belgesi,Sulusaray ISO 9001 Belgesi,Akçaabat ISO 9001 Belgesi,Araklı ISO 9001 Belgesi,Arsin ISO 9001 Belgesi,Çaykara ISO 9001 Belgesi,Maçka ISO 9001 Belgesi,Of ISO 9001 Belgesi,Sürmene ISO 9001 Belgesi,Tonya ISO 9001 Belgesi,Vakfıkebir ISO 9001 Belgesi,Yomra ISO 9001 Belgesi,Beşikdüzü ISO 9001 Belgesi,Şalpazarı ISO 9001 Belgesi,Çarşıbaşı ISO 9001 Belgesi,Dernekpazarı ISO 9001 Belgesi,Düzköy ISO 9001 Belgesi,Hayrat ISO 9001 Belgesi,Köprübaşı / Trabzon ISO 9001 Belgesi,Ortahisar ISO 9001 Belgesi,Çemişgezek ISO 9001 Belgesi,Hozat ISO 9001 Belgesi,Mazgirt ISO 9001 Belgesi,Nazımiye ISO 9001 Belgesi,Ovacık / Tunceli ISO 9001 Belgesi,Pertek ISO 9001 Belgesi,Pülümür ISO 9001 Belgesi,Tunceli Merkez ISO 9001 Belgesi,Akçakale ISO 9001 Belgesi,Birecik ISO 9001 Belgesi,Bozova ISO 9001 Belgesi,Ceylanpınar ISO 9001 Belgesi,Halfeti ISO 9001 Belgesi,Hilvan ISO 9001 Belgesi,Siverek ISO 9001 Belgesi,Suruç ISO 9001 Belgesi,Viranşehir ISO 9001 Belgesi,Harran ISO 9001 Belgesi,Eyyübiye ISO 9001 Belgesi,Haliliye ISO 9001 Belgesi,Karaköprü ISO 9001 Belgesi,Banaz ISO 9001 Belgesi,Eşme ISO 9001 Belgesi,Karahallı ISO 9001 Belgesi,Sivaslı ISO 9001 Belgesi,Ulubey / Uşak ISO 9001 Belgesi,Uşak Merkez ISO 9001 Belgesi,Başkale ISO 9001 Belgesi,Çatak ISO 9001 Belgesi,Erciş ISO 9001 Belgesi,Gevaş ISO 9001 Belgesi,Gürpınar ISO 9001 Belgesi,Muradiye ISO 9001 Belgesi,Özalp ISO 9001 Belgesi,Bahçesaray ISO 9001 Belgesi,Çaldıran ISO 9001 Belgesi,Edremit / Van ISO 9001 Belgesi,Saray / Van ISO 9001 Belgesi,İpekyolu ISO 9001 Belgesi,Tuşba ISO 9001 Belgesi,Akdağmadeni ISO 9001 Belgesi,Boğazlıyan ISO 9001 Belgesi,Çayıralan ISO 9001 Belgesi,Çekerek ISO 9001 Belgesi,Sarıkaya ISO 9001 Belgesi,Sorgun ISO 9001 Belgesi,Şefaatli ISO 9001 Belgesi,Yerköy ISO 9001 Belgesi,Yozgat Merkez ISO 9001 Belgesi,Aydıncık / Yozgat ISO 9001 Belgesi,Çandır ISO 9001 Belgesi,Kadışehri ISO 9001 Belgesi,Saraykent ISO 9001 Belgesi,Yenifakılı ISO 9001 Belgesi,Çaycuma ISO 9001 Belgesi,Devrek ISO 9001 Belgesi,Ereğli / Zonguldak ISO 9001 Belgesi,Zonguldak Merkez ISO 9001 Belgesi,Alaplı ISO 9001 Belgesi,Gökçebey ISO 9001 Belgesi,Kilimli ISO 9001 Belgesi,Kozlu ISO 9001 Belgesi,Aksaray Merkez ISO 9001 Belgesi,Ortaköy / Aksaray ISO 9001 Belgesi,Ağaçören ISO 9001 Belgesi,Güzelyurt ISO 9001 Belgesi,Sarıyahşi ISO 9001 Belgesi,Eskil ISO 9001 Belgesi,Gülağaç ISO 9001 Belgesi,Bayburt Merkez ISO 9001 Belgesi,Aydıntepe ISO 9001 Belgesi,Demirözü ISO 9001 Belgesi,Ermenek ISO 9001 Belgesi,Karaman Merkez ISO 9001 Belgesi,Ayrancı ISO 9001 Belgesi,Kazımkarabekir ISO 9001 Belgesi,Başyayla ISO 9001 Belgesi, ISO 9001 Belgesi,Sarıveliler ISO 9001 Belgesi,Delice ISO 9001 Belgesi,Keskin ISO 9001 Belgesi,Kırıkkale Merkez ISO 9001 Belgesi,Sulakyurt ISO 9001 Belgesi,Bahşili ISO 9001 Belgesi,Balışeyh ISO 9001 Belgesi,Çelebi ISO 9001 Belgesi,Karakeçili ISO 9001 Belgesi,Yahşihan ISO 9001 Belgesi,Batman Merkez ISO 9001 Belgesi,Beşiri ISO 9001 Belgesi,Gercüş ISO 9001 Belgesi,Kozluk ISO 9001 Belgesi,Sason ISO 9001 Belgesi,Hasankeyf ISO 9001 Belgesi,Beytüşşebap ISO 9001 Belgesi,Cizre ISO 9001 Belgesi,İdil ISO 9001 Belgesi,Silopi ISO 9001 Belgesi,Şırnak Merkez ISO 9001 Belgesi,Uludere ISO 9001 Belgesi,Güçlükonak ISO 9001 Belgesi,Bartın Merkez ISO 9001 Belgesi,Kurucaşile ISO 9001 Belgesi,Ulus ISO 9001 Belgesi,Amasra ISO 9001 Belgesi,Ardahan Merkez ISO 9001 Belgesi,Çıldır ISO 9001 Belgesi,Göle ISO 9001 Belgesi,Hanak ISO 9001 Belgesi,Posof ISO 9001 Belgesi,Damal ISO 9001 Belgesi,Aralık ISO 9001 Belgesi,Iğdır Merkez ISO 9001 Belgesi,Tuzluca ISO 9001 Belgesi,Karakoyunlu ISO 9001 Belgesi,Yalova Merkez ISO 9001 Belgesi,Altınova ISO 9001 Belgesi,Armutlu ISO 9001 Belgesi,Çınarcık ISO 9001 Belgesi,Çiftlikköy ISO 9001 Belgesi,Termal ISO 9001 Belgesi,Eflani ISO 9001 Belgesi,Eskipazar ISO 9001 Belgesi,Karabük Merkez ISO 9001 Belgesi,Ovacık / Karabük ISO 9001 Belgesi,Safranbolu ISO 9001 Belgesi,Yenice / Karabük ISO 9001 Belgesi,Kilis Merkez ISO 9001 Belgesi,Elbeyli ISO 9001 Belgesi,Musabeyli ISO 9001 Belgesi,Polateli ISO 9001 Belgesi,Bahçe ISO 9001 Belgesi,Kadirli ISO 9001 Belgesi,Osmaniye Merkez ISO 9001 Belgesi,Düziçi ISO 9001 Belgesi,Hasanbeyli ISO 9001 Belgesi,Sumbas ISO 9001 Belgesi,Toprakkale ISO 9001 Belgesi,Akçakoca ISO 9001 Belgesi,Düzce Merkez ISO 9001 Belgesi,Yığılca ISO 9001 Belgesi,Cumayeri ISO 9001 Belgesi,Gölyaka ISO 9001 Belgesi,Çilimli ISO 9001 Belgesi,Gümüşova ISO 9001 Belgesi, Kaynaşlı ISO 9001 Belgesi vermektedir.

Dünya’ da ISO 9001 Belgesi


Ülkemizde olan yapı aynı şekilde Dünyanın 6 kıtasında farklı ülke ve coğrafyalarda uygulanmaktadır. Her ISO Üyesi ülke ISO 9001 Standardını kendi diline hiçbir değişiklik yapmadan çevirerek uyumlaştırır. Uyumlaştırılan standart bizde olduğu gibi kullanılır.


Dünya’ daki kullanım ve uygulamadaki fark nedir?


Cevap: Fark sadece uygulanan ve kullanılan yerin “dil” i dir.


ISQ-İntersistem Belgelendirme 6 kıtada tüm dünya ülkelerine hizmet verebilecek kapasitededir. Ancak, Ülkeler arası ilişkilerimizin olmadığı/bozuk olduğu vb., riskli ülkeler (savaş, terör vb. gibi) ve planlama uygunluğunun yapılamadığı ülkelere ISO 9001 Belgesi hizmeti verememekteyiz.